Қазақша
Бейсенбі, 2 Шілде 2020 ж. 11:0459

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ2P00005366 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "GOL­DEN COM­PASS JAM­BYL" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   110440017259 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-17 2026-01-10 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-01-10  
KZLLP0004724 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­РЫ­АГАШ НЕ­СИЕ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   021040000947 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZKDKY140033 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   күші жойылған 2018-04-16 2032-04-16 1 000.00 KZT     2032-04-16  
KZKD00000949 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2018-04-16 2032-04-16 1 000.00 KZT     2032-04-16  
KZW1KD072455 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-16 2018-04-23 100.00 KZT     2018-04-23  
XS1805611610 Ше­телдік ЗТ IN­DUST­RI­AL AND COM­MERCI­AL BANK OF CHI­NA LI­MITED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-04-16 2021-04-16 1.00 USD 1.00 USD   2021-04-16  
KZW1KD072448 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-13 2018-04-20 100.00 KZT     2018-04-20  
KZW1KD072430 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-12 2018-04-19 100.00 KZT     2018-04-19  
KZ2C0Y13E390 Мем­ле­кеттік емес АҚ "GOL­DEN COM­PASS CA­PITAL" АЛ­МА­ТЫ Қ-СЫ, ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 32/2, "КА­ЗАХС­ТАН" ҚОНАҚ ҮЙІ, 10 ҚАБАТ 081040006263 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-04-12 2026-01-10 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-01-10  
KZ2C00001956 Мем­ле­кеттік емес АҚ "GOL­DEN COM­PASS CA­PITAL" АЛ­МА­ТЫ Қ-СЫ, ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 32/2, "КА­ЗАХС­ТАН" ҚОНАҚ ҮЙІ, 10 ҚАБАТ 081040006263 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-12 2026-01-10 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-01-10  
KZW1KD072414 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-11 2018-04-18 100.00 KZT     2018-04-18  
KZW1KD292426 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-11 2018-05-10 100.00 KZT     2018-05-10  
KZW1KD072406 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-10 2018-04-17 100.00 KZT     2018-04-17  
KZLLP0000342 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АҚТОҒАЙ МЫС"   000840001402 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007677 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚОБ­ДА-ИСА­ТАЙ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040440002621 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-04-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072398 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-09 2018-04-16 100.00 KZT     2018-04-16  
US44891CAV54 Ше­телдік ЗТ HY­UN­DAI CA­PITAL AME­RICA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-04-08 2021-07-08 1.00 USD 1.00 USD   2021-07-08  
KZW1KD072372 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-06 2018-04-13 100.00 KZT     2018-04-13  
KZW1KY012383 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-04-06 2019-04-05 100.00 KZT     2019-04-05  
KZW100007977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-06 2019-04-05 100.00 KZT     2019-04-05  
KZMJKY020533 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   күші жойылған 2018-04-06 2020-04-06 1 000.00 KZT     2020-04-06  
KZMJ00000222 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   өтелінген 2018-04-06 2020-04-06 1 000.00 KZT     2020-04-06  
KZW1KD072364 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-05 2018-04-12 100.00 KZT     2018-04-12  
KZLLP0003239 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БАҒЫС­ТАН" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   161140023096 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007636 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЕЛИ­МАЙ-IN­VEST" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160640016168 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZKDKY150131 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   күші жойылған 2018-04-04 2033-04-04 1 000.00 KZT     2033-04-04  
KZKD00000931 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2018-04-04 2033-04-04 1 000.00 KZT     2033-04-04  
KZW1KD072349 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-04 2018-04-11 100.00 KZT     2018-04-11  
KZW1KD282351 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-04 2018-05-02 100.00 KZT     2018-05-02  
KZW1KD072331 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-03 2018-04-10 100.00 KZT     2018-04-10  
RU000A0ZZ158 Ше­телдік "УАХМ-ФИ­НАНС"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-04-03 2021-03-30 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2021-03-30  
RU000A0ZZ141 Ше­телдік "УАХМ-ФИ­НАНС"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-04-03 2023-03-28 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2023-03-28  
KZLLP0006364 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "К.М. АГ­РО KZ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160540001245 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-04-03 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072323 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-04-02 2018-04-09 100.00 KZT     2018-04-09  
KZW1KM062316 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-30 2018-09-28 100.00 KZT     2018-09-28  
KZW1KD072307 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-30 2018-04-06 100.00 KZT     2018-04-06  
KZMJKY020525 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   күші жойылған 2018-03-30 2020-03-30 1 000.00 KZT     2020-03-30  
KZSJ00000036 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   өтелінген 2018-03-30 2020-03-30 1 000.00 KZT     2020-03-30  
KZW1KD072299 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-29 2018-04-05 100.00 KZT     2018-04-05  
KZW1KD072273 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-28 2018-04-04 100.00 KZT     2018-04-04  
KZW1KD282286 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-28 2018-04-25 100.00 KZT     2018-04-25  
KZW1KD072265 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-27 2018-04-03 100.00 KZT     2018-04-03  
KZ1C54400011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АВИ­АКОМ­ПА­НИЯ SA­MAL AIR" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   060340008600 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00005552 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АВИ­АКОМ­ПА­НИЯ SA­MAL AIR" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   060340008600 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0005705 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТО­КУШИ GRA­IN" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   151240020271 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072257 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-26 2018-04-02 100.00 KZT     2018-04-02  
KZP01Y03E900 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP02Y03E908 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP03Y04E904 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00004298 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00004306 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00004413 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-26   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0002314 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АК­СУ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050440004789 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0002520 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТА­РАЗ "КРЕ­ДИТ­НОЕ ТО­ВАРИ­ЩЕСТ­ВО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   141240023859 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072240 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-20 2018-03-27 100.00 KZT     2018-03-27  
KZ2P0Y04F807 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AR­LAN WA­GONS" 050016, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ АУД. , НА­УРЫЗ­БАЙ БА­ТЫР К-СІ, 17 ҮЙ, 105 КЕҢСЕ 061040000330 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-20 2022-04-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-04-28  
KZ2P00004245 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AR­LAN WA­GONS" 050016, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ АУД. , НА­УРЫЗ­БАЙ БА­ТЫР К-СІ, 17 ҮЙ, 105 КЕҢСЕ 061040000330 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-20 2022-04-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-04-28  
KZLLP0000896 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОМ­ПО­ЗИТ-7" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050640012251 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072232 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-19 2018-03-26 100.00 KZT     2018-03-26  
KZ1C59500013 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА ОПЕ­РА" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК ОПЕ­РА ЖӘНЕ БА­ЛЕТ ТЕ­АТ­РЫ"   130540021938 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00001833 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА ОПЕ­РА" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК ОПЕ­РА ЖӘНЕ БА­ЛЕТ ТЕ­АТ­РЫ"   130540021938 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD122219 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-16 2018-03-28 100.00 KZT     2018-03-28  
KZW1KY012227 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-03-16 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
KZW100007829 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-16 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
RU000A0ZYZ26 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-03-16 2028-02-02 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2028-02-02  
KZ1C52550015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ СА­ПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ТҰРАН ДАҢҒ. , 89-ҒИМА­РАТ 070440000412 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-16   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009141 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ СА­ПАРЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ТҰРАН ДАҢҒ. , 89-ҒИМА­РАТ 070440000412 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-16   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C59610010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОҢТҮСТІК" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 160800, ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ, САЙ­РАМ АУДА­НЫ, ЖҰЛДЫЗ А/О, ЖҰЛДЫЗ АУЫЛЫ, ЛЕНГІР ТАС­ЖО­ЛЫ, 7 КМ 130340025100 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-16   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009216 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОҢТҮСТІК" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 160800, ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ, САЙ­РАМ АУДА­НЫ, ЖҰЛДЫЗ А/О, ЖҰЛДЫЗ АУЫЛЫ, ЛЕНГІР ТАС­ЖО­ЛЫ, 7 КМ 130340025100 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-16   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD122201 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-15 2018-03-27 100.00 KZT     2018-03-27  
KZW1KD122185 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-14 2018-03-26 100.00 KZT     2018-03-26  
KZW1KD282195 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-14 2018-04-11 100.00 KZT     2018-04-11  
KZP03Y13E756 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-14 2028-01-27 100.00 KZT 100.00 KZT   2028-01-27  
KZ2C00002897 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-14 2028-01-27 100.00 KZT 100.00 KZT   2028-01-27  
KZW1KD072174 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-13 2018-03-20 100.00 KZT     2018-03-20  
KZLLP0002371 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ "АТЫ­РАУ БО­ЛАШАҚ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   121040004396 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072166 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-12 2018-03-19 100.00 KZT     2018-03-19  
KZ1C00400016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАЗ­КОММЕРЦ­БАНК" 050060, АЛ­МА­ТЫ, ГА­ГАРИН Д-ЛЫ, 135Ж 911040000021 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-12   10.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A0JC858 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАЗ­КОММЕРЦ­БАНК" 050060, АЛ­МА­ТЫ, ГА­ГАРИН Д-ЛЫ, 135Ж 911040000021 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-12   10.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072141 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-07 2018-03-14 100.00 KZT     2018-03-14  
KZW1KD282153 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-07 2018-04-04 100.00 KZT     2018-04-04  
KZW1KD072133 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-06 2018-03-13 100.00 KZT     2018-03-13  
KZMJKY020509 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   күші жойылған 2018-03-06 2020-03-06 1 000.00 KZT     2020-03-06  
KZMJ00000362 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   өтелінген 2018-03-06 2020-03-06 1 000.00 KZT     2020-03-06  
KZMJKY020491 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   күші жойылған 2018-03-06 2020-03-06 1 000.00 KZT     2020-03-06  
KZMJ00000024 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   өтелінген 2018-03-06 2020-03-06 1 000.00 KZT     2020-03-06  
KZ2P0Y02F793 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "FIRST QA­ZAQ IN­VEST" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   161240018201 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-06 2020-03-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-03-07  
KZ2P00004260 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "FIRST QA­ZAQ IN­VEST" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   161240018201 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
  2018-03-06 2020-03-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-03-07  
KZRD00000652 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "FIRST QA­ZAQ IN­VEST" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   161240018201 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-06   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD072125 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-05 2018-03-12 100.00 KZT     2018-03-12  
KZAJ­KY020510 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   күші жойылған 2018-03-05 2020-03-05 1 000.00 KZT     2020-03-05  
KZAJ00000036 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   өтелінген 2018-03-05 2020-03-05 1 000.00 KZT     2020-03-05  
KZ1C41800018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ТЕ­ЛЕРА­ДИО" 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, 118 000540002083 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00007020 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ТЕ­ЛЕРА­ДИО" 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, 118 000540002083 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C37880016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЭРО­ПОРТ ШЫМ­КЕНТ" 160003, ОҚО, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ӘУЕЖАЙ 970140000162 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-05   200.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008069 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЭРО­ПОРТ ШЫМ­КЕНТ" 160003, ОҚО, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ӘУЕЖАЙ 970140000162 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-05   200.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD092115 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-03 2018-03-12 100.00 KZT     2018-03-12  
KZW1KD122102 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-02 2018-03-14 100.00 KZT     2018-03-14  
KZMJKY020475 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   күші жойылған 2018-03-02 2020-03-02 1 000.00 KZT     2020-03-02  
KZMJ00000388 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   өтелінген 2018-03-02 2020-03-02 1 000.00 KZT     2020-03-02  
KZMJKY020467 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   күші жойылған 2018-03-02 2020-03-02 1 000.00 KZT     2020-03-02  
KZMJ00000297 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   өтелінген 2018-03-02 2020-03-02 1 000.00 KZT     2020-03-02  
KZ1C60650013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПО­ЗИТИВ-А" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   030140001264 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-03-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00001577 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПО­ЗИТИВ-А" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   030140001264 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD122094 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-03-01 2018-03-13 100.00 KZT     2018-03-13  
KZLLP0006372 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КА­БУЗ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   001140003129 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007651 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТИ­ОЛАЙН" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240009599 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-03-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072075 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-28 2018-03-07 100.00 KZT     2018-03-07  
KZW1KD282088 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-28 2018-03-28 100.00 KZT     2018-03-28  
KZ2P0Y07F552 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "CA­PITAL GRO­UP" АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160640025226 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-28   43 299.62 KZT 43 299.62 KZT      
KZW1KD072067 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-27 2018-03-06 100.00 KZT     2018-03-06  
KZ1C57000016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗЕР­ДЕ" ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ КОМ­МУ­НИКА­ЦИ­ЯЛЫҚ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ 1 К-СІ, АСЫЛ ТАУ БО 080940016280 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-27   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072059 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-26 2018-03-05 100.00 KZT     2018-03-05  
KZLLP0008279 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АПК-ИН­ВЕСТ" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ОТЫ­РАР К-СІ, 4/3, 15 ОФИС, Д БЛО­ГЫ 980940001459 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0000870 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ШЫҒАН" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540002200 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004344 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СЫ­РЫМ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030640002171 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006380 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛ­ТЫН ДӘН И К" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   000340005318 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072034 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-23 2018-03-02 100.00 KZT     2018-03-02  
KZW1KM062043 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-23 2018-08-24 100.00 KZT     2018-08-24  
KZZJKY020489 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   күші жойылған 2018-02-23 2020-02-23 1 000.00 KZT     2020-02-23  
KZZJ00000045 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   өтелінген 2018-02-23 2020-02-23 1 000.00 KZT     2020-02-23  
KZW1KD072026 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-22 2018-03-01 100.00 KZT     2018-03-01  
KZ1C60620016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "JO­INT RE­SO­UR­CES" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   120540008969 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-22   7 687.46 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00001510 Мем­ле­кеттік емес АҚ "JO­INT RE­SO­UR­CES" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   120540008969 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-22   7 687.46 KZT 277.80 KZT      
USU2339CCY22 Ше­телдік ЗТ DA­IM­LER FI­NAN­CE NORTH AME­RICA LLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-22 2022-02-22 1.00 USD 1.00 USD   2022-02-22  
KZW1KD072000 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-21 2018-02-28 100.00 KZT     2018-02-28  
KZW1KD332016 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-21 2018-03-26 100.00 KZT     2018-03-26  
US71654QCG55 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-21 2027-03-13 1.00 USD 1.00 USD   2027-03-13  
KZLLP0001803 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БИІК ШАҢЫРАҚ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   140740007872 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-21 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071994 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-20 2018-02-27 100.00 KZT     2018-02-27  
KZW1KD071986 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-19 2018-02-26 100.00 KZT     2018-02-26  
KZW100007589 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-19 2018-02-26 100.00 KZT     2018-02-26  
KZ1C60640014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ME­GA CEN­TER PLUS (МЕ­ГА ЦЕНТР ПЛЮС)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140019514 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00002559 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ME­GA CEN­TER PLUS (МЕ­ГА ЦЕНТР ПЛЮС)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140019514 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0005168 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ДОС­ТЫҚ-ДРУЖ­БА" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540012149 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071960 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-16 2018-02-23 100.00 KZT     2018-02-23  
KZW1KD911975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-16 2018-05-18 100.00 KZT     2018-05-18  
KZ2C0M12F780 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-16   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ2C00004232 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-02-16   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ1C00003094 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗА­МАН-БАНК" 638710, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ЕКІБАСТҰЗ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 111А 910640000060 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-16   1 005.00 KZT 277.80 KZT      
USN64884AD67 Ше­телдік ЗТ NOST­RUM OIL & GAS FI­NAN­CE B.V.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-16 2025-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2025-02-16  
KZW1KD071952 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-15 2018-02-22 100.00 KZT     2018-02-22  
RU000A0ZY­UA9 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-15 2029-05-23 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2029-05-23  
RU000A0ZY­UB7 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-15 2034-05-10 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2034-05-10  
KZ2P0Y03F775 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AG­RO­FINAN­CE" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   150840002649 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-15 2021-04-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-04-03  
KZ2P00004229 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AG­RO­FINAN­CE" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   150840002649 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-15 2021-04-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-04-03  
KZ1C59810016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ГРУП­ПА КОМ­ПА­НИЙ АЛ­ЛЮР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   140840016260 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00005685 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ГРУП­ПА КОМ­ПА­НИЙ АЛ­ЛЮР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   140840016260 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0000243 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "3 А & Т" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060740016864 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-15 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD281932 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-14 2018-03-14 100.00 KZT     2018-03-14  
KZW1KD071929 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-14 2018-02-21 100.00 KZT     2018-02-21  
KZW1KY011948 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-14 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZW100007548 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-14 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZ1C58090016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-14   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009802 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-14   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071903 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-13 2018-02-20 100.00 KZT     2018-02-20  
KZRD00000637 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ОР­ДА КРЕ­ДИТ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" 160000, ОҚО, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ДУ­ЛАТИ К-СІ, 2 040240007163 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-13   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0007172 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАР­МА-НЕ­СИЕ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340002302 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071895 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-12 2018-02-19 100.00 KZT     2018-02-19  
USP78625DD22 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-12 2028-02-12 1.00 USD 1.00 USD   2028-02-12  
KZW1KD071879 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-09 2018-02-16 100.00 KZT     2018-02-16  
KZW1KY011880 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-09 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZW100007498 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-09 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZ1C52580012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-09   5 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00002229 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-09   5 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071861 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-08 2018-02-15 100.00 KZT     2018-02-15  
KZ1C39450016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ха­лық" Сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы" Қазақстан Ха­лық Банкінің еншілес ұйымы" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚҰРМАНҒАЗЫ К-СІ, 141, 6 ОФИС 981040001082 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A1CTMQ3 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ха­лық" Сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы" Қазақстан Ха­лық Банкінің еншілес ұйымы" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚҰРМАНҒАЗЫ К-СІ, 141, 6 ОФИС 981040001082 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0000250 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ФУР­МА­НОВС­КИЙ ЭЛЕ­ВАТОР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070640001339 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-08 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD281858 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-07 2018-03-07 100.00 KZT     2018-03-07  
KZW1KD071846 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-07 2018-02-14 100.00 KZT     2018-02-14  
KZLLP0006315 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЕН­БЕК-1" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   000240002865 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-07 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071838 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-06 2018-02-13 100.00 KZT     2018-02-13  
KZW100007449 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-06 2018-02-13 100.00 KZT     2018-02-13  
KZW1KD071820 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-05 2018-02-12 100.00 KZT     2018-02-12  
KZ1C42470019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДЕН­СА­УЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ МЕ­ДИЦИ­НАЛЫҚ САҚТАН­ДЫ­РУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚ "ИН­ТЕРТИЧ" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   920440000719 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-05   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00012640 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДЕН­СА­УЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ МЕ­ДИЦИ­НАЛЫҚ САҚТАН­ДЫ­РУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚ "ИН­ТЕРТИЧ" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   920440000719 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-05   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0008337 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "МЕРКІ НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540003536 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071812 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-02 2018-02-09 100.00 KZT     2018-02-09  
KZDC00002838 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2018-02-02 2021-02-02 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2021-02-02  
KZ1C23550011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-02   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P23550117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-02   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071804 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-01 2018-02-08 100.00 KZT     2018-02-08  
KZDC00002820 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-02-01 2019-02-01 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-02-01  
KZLLP0005176 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БО­ЛАШАК" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030440002065 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007693 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛ­ТЫ­НАЙ КОМ­ПА­НИ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120740017053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007958 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БӘЙ­ТЕ­РЕК-СҚО" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540002270 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD281791 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-31 2018-02-28 100.00 KZT     2018-02-28  
KZW1KD071788 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-31 2018-02-07 100.00 KZT     2018-02-07  
KZ1C34920013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P34920218 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A0KDS94 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A0KFFC1 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31   10 000.00 KZT 0.20 KZT      
KZLLP0008477 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАМ­БЫЛ АГ­РО ИН­ВЕСТ" НЕ­СИ­ЕЛІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060840002530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071770 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-30 2018-02-06 100.00 KZT     2018-02-06  
KZLLP0002298 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚОР­ДАЙ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   031240001032 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-30 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071762 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-29 2018-02-05 100.00 KZT     2018-02-05  
KZW1KD071747 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-26 2018-02-02 100.00 KZT     2018-02-02  
KZW1KM061755 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-26 2018-07-27 100.00 KZT     2018-07-27  
KZW1KD071739 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-25 2018-02-01 100.00 KZT     2018-02-01