Қазақша
Дүйсенбі, 25 Қаңтар 2021 ж. 02:4508

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ2C00002327 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-24 2024-11-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-18  
KZ2C00004398 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-24   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C60110018 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХО­РЕ­ОГ­РА­ФИЯ АКА­ДЕМИ­ЯСЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒЫЛЫ, 8 ҮЙ, 48 ОФ. 150440022153 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C60180011 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ ҒЫЛЫ­МИ-БІЛІМ БЕ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АС­ТА­НА Қ-СЫ, АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, АҚЖОЛ КӨШЕСІ, 26 ҮЙ 150940000180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073917 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-21 2018-09-28 100.00 KZT     2018-09-28  
KZ1C00012202 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХО­РЕ­ОГ­РА­ФИЯ АКА­ДЕМИ­ЯСЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒЫЛЫ, 8 ҮЙ, 48 ОФ. 150440022153 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
USU65478BR64 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-09-21 2021-09-21 1.00 USD 1.00 USD   2021-09-21  
KZW1KD073909 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-20 2018-09-27 100.00 KZT     2018-09-27  
KZ1C53500019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ХА­ЛЫҚ БАНКІСІНІҢ ӨМІРДІ САҚТАН­ДЫ­РУ БОЙЫН­ША "ХА­ЛЫҚ-LI­FE" ЕНШІЛЕС КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   051140004354 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009075 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ХА­ЛЫҚ БАНКІСІНІҢ ӨМІРДІ САҚТАН­ДЫ­РУ БОЙЫН­ША "ХА­ЛЫҚ-LI­FE" ЕНШІЛЕС КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   051140004354 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
AT0000A284R6 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-09-20 2024-12-31 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-12-31  
KZW1KD073883 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-19 2018-09-26 100.00 KZT     2018-09-26  
KZW1KD283896 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-09-19 2018-10-17 100.00 KZT     2018-10-17  
KZLLP0002330 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАК­СЫ-КИЙ­МА" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050640002432 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0002793 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БАС­ТАУ-ҚЫЗЫЛҚОҒА" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120940006005 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100009494 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-19 2018-10-17 100.00 KZT     2018-10-17  
KZW1KD073875 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-18 2018-09-25 100.00 KZT     2018-09-25  
KZW1KD073867 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-17 2018-09-24 100.00 KZT     2018-09-24  
KZW1KD913856 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-09-14 2018-12-14 100.00 KZT     2018-12-14  
XS1876166973 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-09-14 2022-09-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-09-18  
KZW1KD073842 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-14 2018-09-21 100.00 KZT     2018-09-21  
KZ1C60790017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "QA­ZAQS­TAN UNI­VER­SAL COM­MO­DITY EXC­HAN­GE" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180740021052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-14   725.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100009460 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-14 2018-12-14 100.00 KZT     2018-12-14  
KZ1C00006923 Мем­ле­кеттік емес АҚ "QA­ZAQS­TAN UNI­VER­SAL COM­MO­DITY EXC­HAN­GE" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180740021052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-14   725.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073834 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-13 2018-09-20 100.00 KZT     2018-09-20  
KZW1KD073818 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-12 2018-09-19 100.00 KZT     2018-09-19  
KZW1KD283821 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-12 2018-10-10 100.00 KZT     2018-10-10  
KZ1C58610011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА IN­NO­VATI­ONS" 010013, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР К-СІ, 28, 5 ПОДЪЕЗД, 3/3 ОФИС 110640012562 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-11   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073800 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-11 2018-09-18 100.00 KZT     2018-09-18  
KZP03M75F219 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0002777 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖЕМ-ЕЛЕК" НЕ­СИ­ЕЛІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   080540019766 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-11 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2C00004380 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0009434 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180940012156 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-11   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073792 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-10 2018-09-17 100.00 KZT     2018-09-17  
KZW1KD073776 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-07 2018-09-14 100.00 KZT     2018-09-14  
KZW1KY013787 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-09-07 2019-09-06 100.00 KZT     2019-09-06  
KZW100009395 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-07 2019-09-06 100.00 KZT     2019-09-06  
KZW1KD073768 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-06 2018-09-13 100.00 KZT     2018-09-13  
KZ1C50490016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗА­ПАД­НО-КА­ЗАХС­ТАН­СКАЯ МА­ШИНОСТ­РО­ИТЕЛЬ­НАЯ КОМ­ПА­НИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   030440000059 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-06   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00012426 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗА­ПАД­НО-КА­ЗАХС­ТАН­СКАЯ МА­ШИНОСТ­РО­ИТЕЛЬ­НАЯ КОМ­ПА­НИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   030440000059 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-06   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0009020 Мем­ле­кеттік емес ЖШС Ams­ter­dam ci­ty   180640022394 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-06   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073743 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-05 2018-09-12 100.00 KZT     2018-09-12  
KZW1KD283755 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-05 2018-10-03 100.00 KZT     2018-10-03  
KZ2C0M12F921 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-05 2019-11-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-03  
KZ1C56770015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Se­curi­ti­es"   080340017099 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004372 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-09-05 2019-10-13 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-10-13  
KZW1KD073735 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-04 2018-09-11 100.00 KZT     2018-09-11  
KZW1KD073727 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-09-03 2018-09-10 100.00 KZT     2018-09-10  
KZPFN0010061 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-09-03   100.00 USD        
KZLLP0000466 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЙЫР­ТАУ НЕ­СИЕ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040240002179 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-03 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZPF00000074 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ДА Ка­питал" Басқару­шы ком­па­ния"   041040000118 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-09-03   100.00 USD        
US9128284Y39 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2018-08-31 2020-08-31 1.00 USD 1.00 USD   2020-08-31  
KZW1KD073701 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-29 2018-09-05 100.00 KZT     2018-09-05  
KZW1KD283714 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-29 2018-09-26 100.00 KZT     2018-09-26  
KZLLP0005473 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "А. АСЫЛ­БЕ­КОВ АТЫН­ДАҒЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   990540004578 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZP01Y07E760 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-28 2021-12-26 1.00 KZT 1.00 KZT   2021-12-26  
KZW1KD073693 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-28 2018-09-04 100.00 KZT     2018-09-04  
KZ2C0M76F918 Мем­ле­кеттік емес АҚ "For­te­Bank" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖЕТІСУ А-НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 50 990740000683 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-28 2024-12-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-12-15  
KZ1C60780018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KE­RU­EN­CI­TY" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   070940025585 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009232 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KE­RU­EN­CI­TY" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   070940025585 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004364 Мем­ле­кеттік емес АҚ "For­te­Bank" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖЕТІСУ А-НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 50 990740000683 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-28 2024-12-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-12-15  
XS1871116338 Ше­телдік ЗТ ABN AM­RO BANK N.V.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-08-28 2021-08-27 1.00 USD 1.00 USD   2021-08-27  
KZW1KD073685 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-27 2018-09-03 100.00 KZT     2018-09-03  
KZLLP0006976 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "MAK­HO­NYA COM­PA­NY" (МА­КОНЯ КОМ­ПА­НИ) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130640003557 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD093675 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-25 2018-09-03 100.00 KZT     2018-09-03  
KZLLP0004922 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЭКОБ­ЛОК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130240004095 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-25 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD113655 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-24 2018-09-04 100.00 KZT     2018-09-04  
KZW1KM063660 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-08-24 2019-02-22 100.00 KZT     2019-02-22  
KZW100009262 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-24 2019-02-22 100.00 KZT     2019-02-22  
KZMJKY020624 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   күші жойылған 2018-08-23 2020-08-23 1 000.00 KZT     2020-08-23  
KZW1KD113648 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-23 2018-09-03 100.00 KZT     2018-09-03  
KZMJ00000214 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   өтелінген 2018-08-23 2020-08-23 1 000.00 KZT     2020-08-23  
KZW1KD073628 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-22 2018-08-29 100.00 KZT     2018-08-29  
KZW1KD283631 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-22 2018-09-19 100.00 KZT     2018-09-19  
KZLLP0009426 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   070340010951 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-22   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073610 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-20 2018-08-27 100.00 KZT     2018-08-27  
KZLLP0003254 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ "РОД­НИК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040540002388 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007271 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕНГ­РИ ХА­УС АС­ТА­НА" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130340016121 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C35200019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073594 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-17 2018-08-24 100.00 KZT     2018-08-24  
KZW1KD913609 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-08-17 2018-11-16 100.00 KZT     2018-11-16  
KZW100009213 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-17 2018-11-16 100.00 KZT     2018-11-16  
KZ1C00001619 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-17   1 000.00 KZT 6 592.50 KZT      
KZW1KD073586 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-16 2018-08-23 100.00 KZT     2018-08-23  
US912796QV41 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2018-08-16 2019-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2019-08-15  
KZW1KD073560 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-15 2018-08-22 100.00 KZT     2018-08-22  
KZW1KD283573 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-15 2018-09-12 100.00 KZT     2018-09-12  
KZW1KD083551 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-14 2018-08-22 100.00 KZT     2018-08-22  
KZLLP0000482 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СОД­РУ­ЖЕСТ­ВО-2" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020440006889 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-14 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
US06738EBA29 Ше­телдік ЗТ BARC­LA­YS PLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-08-14   1.00 USD 1.00 USD    
KZP02Y10C725 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13 2018-11-10 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2018-11-10  
KZP03Y10C723 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13 2019-04-23 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2019-04-23  
KZP02Y05D707 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13 2019-11-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-12  
KZP03Y07D701 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13 2022-01-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-01-14  
KZP04Y10D703 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP01Y10F076 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-13 2025-10-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-21  
KZW1KD073545 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-13 2018-08-20 100.00 KZT     2018-08-20  
KZ2C00000792 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-08-13 2018-11-10 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2018-11-10  
KZ2C00000800 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-08-13 2019-04-23 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2019-04-23  
KZ2C00002863 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-08-13 2019-11-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-12  
KZ2C00003069 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-13 2022-01-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-01-14  
KZ2C00003358 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-13   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00003457 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-13 2025-10-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-21  
KZW1KD073529 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-10 2018-08-17 100.00 KZT     2018-08-17  
KZW1KY013530 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-08-10 2019-08-09 100.00 KZT     2019-08-09  
KZRD00000645 Мем­ле­кеттік емес АҚ "CHI­NATOWN" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 103, 505А-ОФИС 051140005530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-10   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW100009130 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-10 2019-08-09 100.00 KZT     2019-08-09  
KZW1KD073511 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-09 2018-08-16 100.00 KZT     2018-08-16  
KZ1C34010013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭЛЕКТ­РО­МОН­ТАЖ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940940000691 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-09   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00003268 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭЛЕКТ­РО­МОН­ТАЖ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940940000691 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-09   100.00 KZT 277.80 KZT      
US3448491049 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-08-09   28.55 USD 277.80 KZT      
KZW1KD073495 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-08 2018-08-15 100.00 KZT     2018-08-15  
KZW1KD283508 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-08 2018-09-05 100.00 KZT     2018-09-05  
KZW1KD073487 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-07 2018-08-14 100.00 KZT     2018-08-14  
KZLLP0001969 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БЕЙ­НЕ­УС­КИЙ ЗЕР­НО­ВОЙ ТЕР­МИ­НАЛ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   090340001153 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
оқша­улынған 2018-08-07 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073479 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-06 2018-08-13 100.00 KZT     2018-08-13  
KZW1KD073461 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-03 2018-08-10 100.00 KZT     2018-08-10  
KZ1C04180010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P04180116 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073453 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-02 2018-08-09 100.00 KZT     2018-08-09  
KZ0009089744 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ0009093704 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
US45604HAE71 Ше­телдік ЗТ IN­DUST­RI­AL BANK OF KO­REA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-08-02 2021-08-02 1.00 USD 1.00 USD   2021-08-02  
KZW1KD073438 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-01 2018-08-08 100.00 KZT     2018-08-08  
KZW1KD283441 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-08-01 2018-08-29 100.00 KZT     2018-08-29  
KZ1C60770019 Мем­ле­кеттік емес АҚ (КАР СИ­ТИ) "CAR CI­TY" "АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   040240001001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-08-01   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100009049 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-08-01 2018-08-29 100.00 KZT     2018-08-29  
KZ1C00011691 Мем­ле­кеттік емес АҚ (КАР СИ­ТИ) "CAR CI­TY" "АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   040240001001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-08-01   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
US816851BF50 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-08-01 2023-02-01 1.00 USD 1.00 USD   2023-02-01  
XS1831081408 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31 2026-01-18 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2026-01-18  
KZW1KD073420 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-31 2018-08-07 100.00 KZT     2018-08-07  
KZP05Y03E380 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP05Y07E902 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP06Y03E388 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP08Y07E906 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0004187 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОК­СУСКИЙ СА­ХАР­НЫЙ ЗА­ВОД" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   150240026911 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100009031 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-31 2018-08-07 100.00 KZT     2018-08-07  
KZ2C00004737 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004794 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004802 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00003241 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
RU000A0ZZER4 Ше­телдік "ГАЗП­РОМ"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-31 2033-07-12 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2033-07-12  
KZ1C59250015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚ ҚҰРЫ­ЛЫС ЖӘНЕ СӘУЛЕТ ҒЫЛЫ­МИ-ЗЕРТ­ТЕУ ЖӘНЕ ЖО­БОЛАУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СО­ЛОДОВ­НИ­КОВ К-СІ, 21 121140007215 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZKDKY180013 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   күші жойылған 2018-07-30 2036-07-30 1 000.00 KZT     2036-07-30  
KZW1KD073412 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-30 2018-08-06 100.00 KZT     2018-08-06  
KZKD00000972 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2018-07-30 2036-07-30 1 000.00 KZT     2036-07-30  
KZ1C00011964 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚ ҚҰРЫ­ЛЫС ЖӘНЕ СӘУЛЕТ ҒЫЛЫ­МИ-ЗЕРТ­ТЕУ ЖӘНЕ ЖО­БОЛАУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СО­ЛОДОВ­НИ­КОВ К-СІ, 21 121140007215 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0009061 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ақтөбе не­сие" не­сие серіктестігі"   080440020776 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-30   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KM063405 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-27 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW1KD073396 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-27 2018-08-03 100.00 KZT     2018-08-03  
KZW100009015 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-27 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW1KD073388 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-26 2018-08-02 100.00 KZT     2018-08-02  
KZW1KD073362 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-25 2018-08-01 100.00 KZT     2018-08-01  
KZW1KD283375 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-25 2018-08-22 100.00 KZT     2018-08-22  
KZW1KD073354 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-24 2018-07-31 100.00 KZT     2018-07-31  
KZW1KD073347 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-23 2018-07-30 100.00 KZT     2018-07-30  
US06051GHK85 Ше­телдік ЗТ "BANK OF AME­RICA CORP"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-23 2024-07-23 1.00 USD 1.00 USD   2024-07-23  
KZW1KD073321 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-20 2018-07-27 100.00 KZT     2018-07-27  
KZW1KD913336 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-20 2018-10-19 100.00 KZT     2018-10-19  
KZ2P0Y15F902 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕМІР КОНТ­РАКТ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160540017320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-20 2033-08-03 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-08-03  
KZLLP0001357 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛА­НИЯ И К" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   140440028696 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004179 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЗУ­БОВС­КОЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   041240026077 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100008942 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-20 2018-10-19 100.00 KZT     2018-10-19  
KZ2P00004898 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕМІР КОНТ­РАКТ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160540017320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 2033-08-03 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-08-03  
KZW1KD073313 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-19 2018-07-26 100.00 KZT     2018-07-26  
KZLLP0007313 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­ТУРН И К ГРУПП" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060940015358 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007669 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТА­МЫР" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340001453 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073297 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-18 2018-07-25 100.00 KZT     2018-07-25  
KZW1KD283300 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-18 2018-08-15 100.00 KZT     2018-08-15  
KZ1C59850012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZ1P59850118 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0002546 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БО­ТЕС­ТА­МЫР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171240005320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004195 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­НУР-АГ­РО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   100340019537 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1P00001549 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
  2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073289 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-17 2018-07-24 100.00 KZT     2018-07-24  
KZLLP0004336 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КИ­ЯЛЫ АГ­РО-10" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020240004012 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073271 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-16 2018-07-23 100.00 KZT     2018-07-23  
GG00BGDYDZ69 Ше­телдік ЗТ FER­RO-AL­LOY RE­SO­UR­CES LI­MITED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-16   0.13 USD 277.80 KZT      
KZ1C57060010 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-16   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010271 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-16   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
US92857WBN92 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-16 2024-01-16 1.00 USD 1.00 USD   2024-01-16  
KZW1KD073255 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-13 2018-07-20 100.00 KZT     2018-07-20  
KZW1KY013266 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-13 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZLLP0006968 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ДОС­ТЫҚ КО­НАҚ ҮЙІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   941140000398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100008876 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-13 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZW1KD073248 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-12 2018-07-19 100.00 KZT     2018-07-19  
KZ1C60760010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӘСКЕР МҰНАЙ ЭКС­ПЛО­РЭЙ­ШН" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540016445 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00001601 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӘСКЕР МҰНАЙ ЭКС­ПЛО­РЭЙ­ШН" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540016445 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-12   1 000.00 KZT 0.01 KZT      
KZW1KD073222 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-11 2018-07-18 100.00 KZT     2018-07-18  
KZW1KD283235 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-11 2018-08-08 100.00 KZT     2018-08-08  
KZP02M92F612 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZ2C00005130 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZW1KD073214 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-10 2018-07-17 100.00 KZT     2018-07-17  
US496902AQ09 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-10 2027-07-15 1.00 USD 1.00 USD   2027-07-15  
KZW1KD073206 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-09 2018-07-16 100.00 KZT     2018-07-16  
KZW1KD073198 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-05 2018-07-12 100.00 KZT     2018-07-12  
KZ1C29770019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-05   750.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P29770115 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-05   750.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJKY020616 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   күші жойылған 2018-07-04 2020-07-04 1 000.00 KZT     2020-07-04  
KZW1KD073172 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-04 2018-07-11 100.00 KZT     2018-07-11