Қазақша
Бейсенбі, 6 Тамыз 2020 ж. 00:5315

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ1P00006746 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТОР­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР"   OK­PO01576386 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-04-26 1900-01-01 10.00 KZT 277.80 KZT   1900-01-01  
RU000A0HG602 Ше­телдік ААҚ "ОБЬ­НЕФ­ТЕ­ГАЗ­ГЕ­ОЛО­ГИЯ"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 1996-04-18   1.00 RUB 277.80 KZT      
KZ1C13380117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БИ­ОМЕДП­РЕ­ПАРАТ-ИН­ЖИ­НИРИН­ГО­ВЫЙ ЦЕНТР" 021501, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, СТЕП­НО­ГОРСК Қ. , 9 ЫҚШАМ А-НЫ, 3 ҒИМА­РАТ   АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1996-04-05   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00260418 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТЕМІРБАНК" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 68/74 920340000031 АҚ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
белгісіз 1996-03-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00260912 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТЕМІРБАНК" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 68/74 920340000031 АҚ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1996-03-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KG0101036828 Ше­телдік ААҚ "ҚЫРҒЫЗ ХИ­МИЯ-МЕ­ТАЛ­ЛУРГИЯ ЗА­УЫТЫ"     ЖАҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 1996-03-11   7.00 KGS 277.80 KZT      
KZ1C12280417 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31 941240000193 АҚ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1996-03-07   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P12280412 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31 941240000193 АҚ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1996-03-07   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C10971215 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 АҚ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-02-13   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P10971210 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 АҚ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-02-13   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P05020213 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАҢҒЫС­ТА­УМҰНАЙ­ГАЗ" 130000, АҚТАУ Қ. , 6 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 990140000483 АҚ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 1996-01-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C09242016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКМАШ­ЗА­ВОД" 070018, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ТӘУЕЛСІЗДІК Д-ЛЫ, 86 951240000551 АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-12-28     277.80 KZT      
KZ1P07780110 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1995-12-16   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00007991 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1995-12-16   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C07781510 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РО­СА" 140005, ПАВ­ЛО­ДАР ОБЛ. , ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ОР­ТА­ЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК АЙ­МАҒЫ, 210/1 ҚҰРЫ­ЛЫС 951240001371 АҚ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1995-12-15   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C05790422 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛ ҒЫЛЫ­МИ ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , НҰРПЕЙ­СОВ К-СІ, 2А 931240001398 АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-23   1 687.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C05502017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Өске­мен ти­тан-маг­ний ком­би­наты" 070017, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ӨТМК АҚ 950940000178 АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-21   20.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P05502012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Өске­мен ти­тан-маг­ний ком­би­наты" 070017, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ӨТМК АҚ 950940000178 АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-11-21   20.00 KZT 277.80 KZT      
RK1C03100316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­ТЮ­БИНС­КИЙ ЗА­ВОД ХРО­МОВЫХ СО­ЕДИ­НЕНИЙ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 15 950640000404 АҚ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1995-09-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
RK1C00070413 Мем­ле­кеттік емес АҚ ӘУЕЗОВ АУДА­НЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫ 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ОТЫ­РАР К-СІ, 9   АҚ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1995-06-01     277.80 KZT      
DE0001282705 Ше­телдік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ   ЗТ CLE­ARS­TRE­AM BAN­KING S.A., LU­XEM­BO­URG;
өтелінген 1995-04-03 2005-04-12 1.00 EUR 1.00 EUR   2005-04-12  
DM0001282705 Ше­телдік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ   ЗТ CLE­ARS­TRE­AM BAN­KING S.A., LU­XEM­BO­URG;
өтелінген 1995-04-03 2005-04-12 1.00 DM 1.00 DM   2005-04-12  
KZ1C33291013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 АҚ PRO­FIT-LI­NE;
күші жойылған 1994-04-06   200.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P33291018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 АҚ PRO­FIT-LI­NE;
белгісіз 1994-04-06   200.00 KZT 277.80 KZT      
RU0009121131 Ше­телдік АҚ "ГАЗП­РОМ ГА­ЗОРАСП­РЕ­ДЕЛЕ­НИЕ БРЯНСК"     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 1994-02-08   0.50 RUB 277.80 KZT      
US465410AH18 Ше­телдік ЗТ RE­PUBB­LI­CA ITA­LI­ANA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1993-09-15 2023-09-27 1.00 USD 1.00 USD   2023-09-27  
US0079031078 Ше­телдік ЗТ AD­VANCED MIC­RO DE­VICES, INC.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1993-02-01   51.74 USD 277.80 KZT      
US78462F1030 Ше­телдік ЗТ "SPDR S&P 500 ETF TRUST"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1993-01-22   299.89 USD 299.89 USD      
US8552441094 Ше­телдік ЗТ STAR­BUCKS COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1992-06-26   78.54 USD 32 625.69 KZT      
US8865471085 Ше­телдік ЗТ TIF­FA­NY & COM­PA­NY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1987-05-05   127.54 USD 50 792.32 KZT      
US5949181045 Ше­телдік ЗТ "MIC­RO­SOFT CORP."     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1986-03-13   181.40 USD 69 542.15 KZT      
US0378331005 Ше­телдік ЗТ "APP­LE INC."     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1980-12-12   318.25 USD 123 159.63 KZT      
US6541061031 Ше­телдік ЗТ NI­KE IN­CORPO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1980-12-01   98.46 USD 37 973.05 KZT      
US4581401001 Ше­телдік ЗТ IN­TEL COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1971-10-21   61.70 USD 25 407.52 KZT      
GB0007188757 Ше­телдік ЗТ "RIO TIN­TO PLC"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1970-01-02     277.80 KZT      
US46626D1081 Ше­телдік "ГМК "НО­РИЛЬ­СКИЙ НИ­КЕЛЬ"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 277.80 KZT      
US6778621044 Ше­телдік "НЕФ­ТЯ­НАЯ КОМ­ПА­НИЯ "ЛУ­КОЙЛ"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1970-01-02   1.00 USD 277.80 KZT      
US1912161007 Ше­телдік ЗТ CO­CA-CO­LA COM­PA­NY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1965-07-01   47.09 USD 22 339.98 KZT      
US3453708600 Ше­телдік ЗТ FORD MO­TOR COM­PA­NY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1956-02-26   5.84 USD 3 124.34 KZT      
US7170811035 Ше­телдік ЗТ PFI­ZER INC.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1942-06-22   38.18 USD 14 489.37 KZT      
US30231G1022 Ше­телдік ЗТ EX­XON MO­BIL COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 1920-03-25   45.02 USD 23 434.45 KZT