Қазақша
Сенбі, 15 Тамыз 2020 ж. 10:2151

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW1KD074709 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-12 2018-12-19 100.00 KZT     2018-12-19  
KZW1KD284712 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-12 2019-01-09 100.00 KZT     2019-01-09  
KZW100010302 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-12 2019-01-09 100.00 KZT     2019-01-09  
KZ1C57620011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FRE­EDOM FI­NAN­CE IN­SU­RAN­CE" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ"   090640006849 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD094699 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-11 2018-12-20 100.00 KZT     2018-12-20  
KZP01M13G071 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP01Y15G081 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C00009166 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FRE­EDOM FI­NAN­CE IN­SU­RAN­CE" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ"   090640006849 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-11   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00005676 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005684 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD094681 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-10 2018-12-19 100.00 KZT     2018-12-19  
KZLLP0001860 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АБ­ДУ­АЛИЕВЫХ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020140007475 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074667 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-07 2018-12-14 100.00 KZT     2018-12-14  
KZW1KY014678 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-07 2019-12-06 100.00 KZT     2019-12-06  
KZW100010260 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-07 2019-12-06 100.00 KZT     2019-12-06  
KZW1KD074659 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-06 2018-12-13 100.00 KZT     2018-12-13  
US912796RN16 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2018-12-06 2019-12-05 1.00 USD 1.00 USD   2019-12-05  
KZMJKY020673 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   күші жойылған 2018-12-05 2020-12-05 1 000.00 KZT     2020-12-05  
KZMJKY020681 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   күші жойылған 2018-12-05 2020-12-05 1 000.00 KZT     2020-12-05  
KZW1KD074634 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-05 2018-12-12 100.00 KZT     2018-12-12  
KZW1KD294646 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-05 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZP05Y04E834 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Kas­pi Bank" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , Ә. ШӘРІПОВ К-СІ, 90 971240001315 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-05   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZMJ00000248 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2018-12-05 2020-12-05 1 000.00 KZT     2020-12-05  
KZMJ00000370 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2018-12-05 2020-12-05 1 000.00 KZT     2020-12-05  
KZW100010237 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-05 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZ2C00005668 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Kas­pi Bank" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , Ә. ШӘРІПОВ К-СІ, 90 971240001315 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-05   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW1KD074626 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-04 2018-12-11 100.00 KZT     2018-12-11  
KZW1KD074618 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-30 2018-12-07 100.00 KZT     2018-12-07  
KZLLP0001811 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "FA­CILI­TY MA­NAGE­MENT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120940013902 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-30 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074600 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-29 2018-12-06 100.00 KZT     2018-12-06  
KZLLP0002785 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СИ­ТИ СЕР­ВИС ИН­ВЕСТ СТРОЙ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050940003609 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074584 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-28 2018-12-05 100.00 KZT     2018-12-05  
KZW1KD284597 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-28 2018-12-26 100.00 KZT     2018-12-26  
KZP04Y07E996 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ1C60890015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "MAG­NUM GRO­UP" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   181040004063 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-28   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZP02Y02F824 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "FI­NAN­CE IN­VEST­MENT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180340018901 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-28   100 000.00 KZT 100 000.00 KZT      
KZ1C00013374 Мем­ле­кеттік емес АҚ "MAG­NUM GRO­UP" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   181040004063 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-28   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004554 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2P00005697 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "FI­NAN­CE IN­VEST­MENT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180340018901 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-28   100 000.00 KZT 100 000.00 KZT      
KZ1C51150015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10 030440000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-27   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074576 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-27 2018-12-04 100.00 KZT     2018-12-04  
KZ1C60900012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАР­ГА­НЕЦ ЖАЙ­РЕ­МА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181040037452 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZP01Y15G065 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-27   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0002769 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ХЕ­ДА-2018" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180340026534 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZP01Y03G053 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-27 2021-12-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-20  
KZP04Y04E654 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-27 2022-12-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-12  
KZ1C00012020 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАР­ГА­НЕЦ ЖАЙ­РЕ­МА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181040037452 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004547 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-27   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004562 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-27 2022-12-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-12  
KZ2C00004570 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-27 2021-12-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-20  
KZMJKY020665 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   күші жойылған 2018-11-26 2020-11-26 1 000.00 KZT     2020-11-26  
KZW1KD084567 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-26 2018-12-04 100.00 KZT     2018-12-04  
KZP01Y03F246 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-26   10 000.00 KZT 10 000.00 KZT      
KZMJ00000230 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2018-11-26 2020-11-26 1 000.00 KZT     2020-11-26  
KZ2C00004844 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ка­захс­тан Ха­лык жи­нак Банкі" 050046, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РО­ЗЫБА­КИ­ЕВ К-СІ, 97 940140000385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-26   10 000.00 KZT 10 000.00 KZT      
KZW1KD074543 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-23 2018-11-30 100.00 KZT     2018-11-30  
KZW1KM064551 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-11-23 2019-05-24 100.00 KZT     2019-05-24  
KZW100010120 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-23 2019-05-24 100.00 KZT     2019-05-24  
KZW1KD074535 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-22 2018-11-29 100.00 KZT     2018-11-29  
KZW1KD074519 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-21 2018-11-28 100.00 KZT     2018-11-28  
KZW1KD284522 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-21 2018-12-19 100.00 KZT     2018-12-19  
KZP01Y07G047 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨТЕР­МЕ-БӨЛШЕК СА­УДА КӘСІПОР­НЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000598 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-21   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004539 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨТЕР­МЕ-БӨЛШЕК СА­УДА КӘСІПОР­НЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000598 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-21   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C60240013 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АЗА­МАТ­ТАРҒА АР­НАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   160440007161 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074501 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-20 2018-11-27 100.00 KZT     2018-11-27  
KZ2P0Y20G033 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "MI­NERAL PRO­DUCT" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160740021108 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-20 2038-11-28 25 000.00 KZT 25 000.00 KZT   2038-11-28  
KZ1C00003995 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АЗА­МАТ­ТАРҒА АР­НАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   160440007161 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2P00004765 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "MI­NERAL PRO­DUCT" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160740021108 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-20 2038-11-28 25 000.00 KZT 25 000.00 KZT   2038-11-28  
KZW1KD074493 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-19 2018-11-26 100.00 KZT     2018-11-26  
KZ1C60880016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SHYM­KENT" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180940018043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074477 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-16 2018-11-23 100.00 KZT     2018-11-23  
KZW1KD914482 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-11-16 2019-02-15 100.00 KZT     2019-02-15  
US63253R2013 Ше­телдік АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-11-16   13.80 USD 14.89 USD      
KZW100010062 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-16 2019-02-15 100.00 KZT     2019-02-15  
KZW1KD074469 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-15 2018-11-22 100.00 KZT     2018-11-22  
KZLLP0007735 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ШАЛҚАР" НЕ­СИ­ЕЛІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050240002219 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-15 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
USY7140WAA63 Ше­телдік ЗТ PT IN­DO­NESIA ASA­HAN ALU­MINI­UM (PER­SE­RO)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-11-15 2021-11-15 1.00 USD 1.00 USD   2021-11-15  
KZW1KD074444 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-14 2018-11-21 100.00 KZT     2018-11-21  
KZW1KD284456 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-14 2018-12-12 100.00 KZT     2018-12-12  
KZLLP0000532 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­ЛЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР-ШИКІЗАТ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181040020804 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-14 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074436 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-13 2018-11-20 100.00 KZT     2018-11-20  
KZLLP0006406 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "EASY ES­TA­TE" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   181040023859 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
USU9273ACL71 Ше­телдік ЗТ VOLK­SWA­GEN GRO­UP AME­RICA FI­NAN­CE LLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-11-13 2020-11-13 1.00 USD 1.00 USD   2020-11-13  
USU9273ACF04 Ше­телдік ЗТ VOLK­SWA­GEN GRO­UP AME­RICA FI­NAN­CE LLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-11-13 2021-11-12 1.00 USD 1.00 USD   2021-11-12  
KZ1C57370013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­КОНТЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, 35 К-СІ, 8, МИ­НИСТ­РЛЕР ҮЙІ 090140006926 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074428 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-12 2018-11-19 100.00 KZT     2018-11-19  
KZ1C00011212 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­КОНТЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, 35 К-СІ, 8, МИ­НИСТ­РЛЕР ҮЙІ 090140006926 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C33820016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-09   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074402 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-09 2018-11-16 100.00 KZT     2018-11-16  
KZW1KY014413 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-11-09 2019-11-08 100.00 KZT     2019-11-08  
XS1901718335 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2018-11-09 2028-11-09 1.00 EUR     2028-11-09  
KZLLP0007727 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "МҰНАЙ­ТАС" СОЛТҮСТІК-БА­ТЫС ҚҰБЫР КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   011240000833 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-09 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100009999 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-09 2019-11-08 100.00 KZT     2019-11-08  
KZ000A0Q5HK5 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-09   533.30 KZT 277.80 KZT      
KZ1C54860016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Фри­дом Фи­нанс"   061140003010 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074394 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-08 2018-11-15 100.00 KZT     2018-11-15  
KZ1C00001262 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Фри­дом Фи­нанс"   061140003010 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-08   1 000.00 KZT 5 830.00 KZT      
KZ1C34560017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­БАР" АГЕНТТІГІ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30 980640000529 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-07   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074378 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-07 2018-11-14 100.00 KZT     2018-11-14  
KZW1KD284381 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-07 2018-12-05 100.00 KZT     2018-12-05  
KZLLP0009103 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ак-Ни­ет-Аг­ро и К"   160140004621 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-07   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJKY020657 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   күші жойылған 2018-11-06 2020-11-06 1 000.00 KZT     2020-11-06  
KZW1KD074352 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-06 2018-11-13 100.00 KZT     2018-11-13  
KZP03Y07F573 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ЭНЕР­ГО" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 15А-ҮЙ 070540008194 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-06   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0007644 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "РА­ИСОВС­КОЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020340017078 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-06 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000289 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2018-11-06 2020-11-06 1 000.00 KZT     2020-11-06  
KZ2C00004521 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ЭНЕР­ГО" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 15А-ҮЙ 070540008194 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-06   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD074345 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-05 2018-11-12 100.00 KZT     2018-11-12  
KZLLP0000888 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "VER­NY RE­TA­IL MA­NAGE­MENT" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   110740001520 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-11-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0009012 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АДИ­ЛЕТ АГ­РО" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ"   181140003362 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-11-03   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074337 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-02 2018-11-09 100.00 KZT     2018-11-09  
KZW1KY014363 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-11-02 2019-11-01 100.00 KZT     2019-11-01  
KZW100010492 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-02 2019-11-01 100.00 KZT     2019-11-01  
KZW1KD074329 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-11-01 2018-11-08 100.00 KZT     2018-11-08  
US912796RJ04 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2018-11-01 2019-05-02 1.00 USD 1.00 USD   2019-05-02  
KZ1C51460018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" БАР­ЛАУ ӨНДІРУ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ТӘУЕЛСІЗДІК К-СІ, 2 040340001283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-31   250.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P51460114 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" БАР­ЛАУ ӨНДІРУ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ТӘУЕЛСІЗДІК К-СІ, 2 040340001283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-31   250.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJKY020640 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   күші жойылған 2018-10-31 2020-10-31 1 000.00 KZT     2020-10-31  
KZW1KD074303 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-31 2018-11-07 100.00 KZT     2018-11-07  
KZW1KD284316 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-31 2018-11-28 100.00 KZT     2018-11-28  
KZLLP0000904 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЕСІЛ-2030" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070740007728 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-31 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000206 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2018-10-31 2020-10-31 1 000.00 KZT     2020-10-31  
KZ000A0KEZQ2 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" БАР­ЛАУ ӨНДІРУ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ТӘУЕЛСІЗДІК К-СІ, 2 040340001283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-31   250.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A0RMTC3 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" БАР­ЛАУ ӨНДІРУ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ТӘУЕЛСІЗДІК К-СІ, 2 040340001283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-31   250.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074295 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-30 2018-11-06 100.00 KZT     2018-11-06  
KZ1P22330115 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН-ЭЙР" ӘУЕ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" (ZHE­ZA­IR) ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , ӘУЕЖАЙ 961040000080 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZP01Y07G021 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОМ­ПА­НИЯ "ФА­ЭТОН"   020140003328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-30   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P00004500 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОМ­ПА­НИЯ "ФА­ЭТОН"   020140003328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-30   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD074287 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-29 2018-11-05 100.00 KZT     2018-11-05  
KZ2C0M12G010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-29 2019-12-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-12-06  
KZLLP0002363 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "GRA­IN PRO­JECT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   111240005290 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0003650 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "RG PRO­CES­SING" (РГ ПРО­ЦЕС­СИНГ) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   181040004901 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006950 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "IQF KA­ZAKH­STAN" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070340002069 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2C00004513 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-10-29 2019-12-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-12-06  
KZW1KD074253 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-26 2018-11-02 100.00 KZT     2018-11-02  
KZW1KM064262 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-10-26 2019-04-26 100.00 KZT     2019-04-26  
KZW100009874 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-26 2019-04-26 100.00 KZT     2019-04-26  
KZW1KD074246 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-25 2018-11-01 100.00 KZT     2018-11-01  
KZ2C0M12F996 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C0M12F988 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-25 2019-11-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-27  
KZ2C00004489 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-10-25 2019-11-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-27  
KZ2C00004497 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Аль­фа-Банк" Еншілес Банкі 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А 941240000341 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-10-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD074220 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-24 2018-10-31 100.00 KZT     2018-10-31  
KZW1KD284233 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-24 2018-11-21 100.00 KZT     2018-11-21  
KZW1KY014272 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-10-24 2019-10-23 100.00 KZT     2019-10-23  
KZW100009882 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-24 2019-10-23 100.00 KZT     2019-10-23  
KZW1KD074212 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-23 2018-10-30 100.00 KZT     2018-10-30  
KZ2C0M12F970 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-22   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD074204 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-22 2018-10-29 100.00 KZT     2018-10-29  
KZ2C00004471 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-10-22   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD074170 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-19 2018-10-26 100.00 KZT     2018-10-26  
KZW1KD914185 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-10-19 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZP01Y03E488 Мем­ле­кеттік емес "Ре­сей Жи­нақ банкі" Ақци­онерлік қоғамы Еншілес Банкі 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ/КАЛ­ДАЯҚОВ К-СІ, 30/26 930740000137 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-19   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW100009809 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-19 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZ2C00003218 Мем­ле­кеттік емес "Ре­сей Жи­нақ банкі" Ақци­онерлік қоғамы Еншілес Банкі 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ/КАЛ­ДАЯҚОВ К-СІ, 30/26 930740000137 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-19   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW1KD074162 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-18 2018-10-25 100.00 KZT     2018-10-25  
KZ1C48490011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ ПРЕ­ЗИДЕНТІНІҢ КҮЗЕТ ҚЫЗ­МЕТІНІҢ АР­НАЙЫ ҚАМ­ТА­МАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, МО­ЛОДЕЖ­НЫЙ ЫҚШАМ А-НЫ, 47 011040001280 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C55740019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "С. СЕЙ­ФУЛ­ЛИН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ АГ­РО­ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" 010011, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 62 070740004377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C58260015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074139 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-17 2018-10-24 100.00 KZT     2018-10-24  
KZW1KD284142 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-17 2018-11-14 100.00 KZT     2018-11-14  
KZW1KY014199 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-10-17 2019-10-16 100.00 KZT     2019-10-16  
KZ1C60870017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АКУ­ШЕРЛІК, ГИ­НЕКО­ЛОГИЯ ЖӘНЕ ПЕ­РИНА­ТОЛО­ГИЯ ҒЫЛЫ­МИ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990240003283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100009783 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-17 2019-10-16 100.00 KZT     2019-10-16  
KZ1C00003573 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ ПРЕ­ЗИДЕНТІНІҢ КҮЗЕТ ҚЫЗ­МЕТІНІҢ АР­НАЙЫ ҚАМ­ТА­МАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, МО­ЛОДЕЖ­НЫЙ ЫҚШАМ А-НЫ, 47 011040001280 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009471 Мем­ле­кеттік емес АҚ "С. СЕЙ­ФУЛ­ЛИН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ АГ­РО­ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" 010011, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 62 070740004377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00012178 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АКУ­ШЕРЛІК, ГИ­НЕКО­ЛОГИЯ ЖӘНЕ ПЕ­РИНА­ТОЛО­ГИЯ ҒЫЛЫ­МИ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990240003283 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074154 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-16 2018-10-23 100.00 KZT     2018-10-23  
IE00BG0C3K84 Ше­телдік ЗТ "FI­NEX FFIN KA­ZAKH­STAN EQUI­TY ETF KZT"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2018-10-16   1 255.69 KZT 1 255.69 KZT      
KZLLP0008345 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТОК­САН БИ ИШИМ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170340029458 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-16 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074121 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-15 2018-10-22 100.00 KZT     2018-10-22  
KZ1C60860018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚ ОН­КО­ЛОГИЯ ЖӘНЕ РА­ДИ­ОЛО­ГИЯ ҒЫЛЫ­МИ-ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990240007098 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00003979 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚ ОН­КО­ЛОГИЯ ЖӘНЕ РА­ДИ­ОЛО­ГИЯ ҒЫЛЫ­МИ-ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990240007098 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C27310016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАЙЫК­ТЕПЛО­ЭНЕР­ГО" 090000, СҚО, ОРАЛ Қ. , ТЭЦ А-НЫ 930540000172 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074105 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-12 2018-10-19 100.00 KZT     2018-10-19  
KZW1KY014116 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-10-12 2019-10-11 100.00 KZT     2019-10-11  
KZ1C59800017 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0001340 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КА­МАЛ ЦЕНТР АС­ТА­НА" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170540018975 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-12 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100009718 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-12 2019-10-11 100.00 KZT     2019-10-11  
KZ1C00002443 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАЙЫК­ТЕПЛО­ЭНЕР­ГО" 090000, СҚО, ОРАЛ Қ. , ТЭЦ А-НЫ 930540000172 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074097 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-11 2018-10-18 100.00 KZT     2018-10-18  
KZP02Y02E934 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-11   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZP03M89F616 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZLLP0007263 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЦЕНТ­РАЛЬ­НО­АЗИАТС­КАЯ СА­ХАР­НАЯ КОР­ПО­РАЦИЯ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   090140012994 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-11 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2C00003176 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-11   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00005056 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZW1KD074071 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-10 2018-10-17 100.00 KZT     2018-10-17  
KZW1KD284084 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-10 2018-11-07 100.00 KZT     2018-11-07  
KZW1KD074063 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-09 2018-10-16 100.00 KZT     2018-10-16  
KZ2C0M13F960 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-09 2019-11-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-11  
KZLLP0007297 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ОЗЕР­НОЕ АГ­РО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   090140000702 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-09 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2C00005189 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-09 2019-11-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-11-11  
KZW1KD074055 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-08 2018-10-15 100.00 KZT     2018-10-15  
KZW1KD074048 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-10-05 2018-10-12 100.00 KZT     2018-10-12  
KZP01Y10F951 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-05 2028-10-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-10-15  
KZP02Y15F958 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-05 2033-10-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-10-15  
KZP03Y05F957 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-05 2023-10-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-15  
KZP04Y05F955 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-05 2023-10-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-15  
KZPFN0020078 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Каз­коммерц Секьюри­тиз" ("Каз­коммерц­банк" АҚ еншілес ұйымы)   971040000210 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-10-05   10.00 USD        
KZPF00000165 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Каз­коммерц Секьюри­тиз" ("Каз­коммерц­банк" АҚ еншілес ұйымы)   971040000210 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-10-05   10.00 USD