Қазақша
Бейсенбі, 6 Тамыз 2020 ж. 00:5104

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ2C00005841 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-23 2029-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-07-04  
KZMJ00000495 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2019-04-22 2021-04-22 1 000.00 KZT     2021-04-22  
RU000A100A82 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-22 2030-04-10 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2030-04-10  
KZW100011078 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-17 2019-05-15 100.00 KZT     2019-05-15  
KZ1C00013473 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Се­мей ме­дици­на уни­вер­си­теті"   190240004938 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000453 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2019-04-16 2021-04-16 1 000.00 KZT     2021-04-16  
USU1109MAA46 Ше­телдік ЗТ BRO­AD­COM COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-15 2021-04-15 1.00 USD 1.00 USD   2021-04-15  
KZW100011060 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-12 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZMJ00000487 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2019-04-10 2021-04-10 1 000.00 KZT     2021-04-10  
KZW100011052 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-10 2019-05-08 100.00 KZT     2019-05-08  
KZ1C00002682 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-09   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00002323 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-09   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008267 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕСІЛ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101040009006 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-05   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100011045 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-05 2020-04-03 100.00 KZT     2020-04-03  
US912796SL41 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-04-04 2019-10-03 1.00 USD 1.00 USD   2019-10-03  
KZMJ00000479 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZW100011037 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-04-03 2019-05-02 100.00 KZT     2019-05-02  
KZMJ00000461 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZLLP0009228 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тал­ды­кор­ган-Ак­су" кре­диттік серіктестігі"   161040018383 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2019-04-02   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0009145 Мем­ле­кеттік емес ЖШС «Qa­zyna Cre­dit» Кре­диттік серіктестігі»   180840024596 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-01   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0009327 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "As­pan Ci­ty 2"   181040020140 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-01   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100011029 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-29 2019-09-27 100.00 KZT     2019-09-27  
KZ1C00009513 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАЙҚОҢЫР (БАЙ­КО­НУР)" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 120008, Г. КЫ­ЗЫЛОР­ДА, УЛ. ЖЕЛ­ТОКСАН, Д. 42, 11 ЭТАЖ 110140002973 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0009319 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NC 22"   190340029392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-28   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100011011 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-27 2019-04-24 100.00 KZT     2019-04-24  
US06738EBG98 Ше­телдік ЗТ BARC­LA­YS PLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-03-27   1.00 USD 1.00 USD    
RU000A1007F4 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2019-03-27 2024-07-17 1 000.00 RUB     2024-07-17  
KZW100011003 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-26 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZW100010997 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-20 2019-04-17 100.00 KZT     2019-04-17  
KZLLP0009343 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ 46/2"   190340022583 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-20   1.00 KZT 277.80 KZT      
USU24724AL78 Ше­телдік ЗТ DELL IN­TERNA­TI­ONAL LLC/EMC CORP.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-03-20 2029-10-01 1.00 USD 1.00 USD   2029-10-01  
KZ1C00004134 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­БАР" АГЕНТТІГІ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30 980640000529 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00011089 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-18   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010989 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-15 2020-03-13 100.00 KZT     2020-03-13  
KZW100010971 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-13 2019-04-10 100.00 KZT     2019-04-10  
KZ1C00008242 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ТЕХНО­ЛОГИ­ЯЛАР" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 25-ҮЙ 020240003004 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010008 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА МЕ­ДИЦИ­НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУДА­НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 49 А 080940008218 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-11   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00005833 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-03-11 2020-04-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-04-05  
KZSJ00000044 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2019-03-07 2021-03-07 1 000.00 KZT     2021-03-07  
KZ1C00013465 Мем­ле­кеттік емес АҚ "TUR­KISTAN" ар­найы эко­номи­калық ай­мағының Басқару­шы ком­па­ни­ясы" ак­ци­онерлік қоғамы   190140013245 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-07   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010963 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-03-06 2019-04-03 100.00 KZT     2019-04-03  
KZMJ00000438 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2019-03-04 2021-03-04 1 000.00 KZT     2021-03-04  
KZMJ00000446 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2019-02-27 2021-02-27 1 000.00 KZT     2021-02-27  
KZW100010955 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-27 2019-03-27 100.00 KZT     2019-03-27  
XS1957561555 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-27 2026-02-28 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-02-28  
KZ1C00001866 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЗЕР­ДЕ" ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ КОМ­МУ­НИКА­ЦИ­ЯЛЫҚ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ 1 К-СІ, АСЫЛ ТАУ БО 080940016280 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010966 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛА­ТАУ" ҚОНАҚ ҮЙІ АС­ТА­НА Қ. , ИР­ЧЕНКО К-СІ, 14 020240002363 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2D00005790 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005808 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-02-25 2019-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-06-05  
KZ2D00005816 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005824 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZMJ00000420 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2019-02-22 2021-02-22 1 000.00 KZT     2021-02-22  
KZW100010948 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-22 2019-08-23 100.00 KZT     2019-08-23  
KZMJ00000404 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20  
KZW100010930 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-20 2019-03-20 100.00 KZT     2019-03-20  
KZZJ00000052 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20  
KZ1C00013432 Мем­ле­кеттік емес АҚ "BA­YKO­NYR TO­WER" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   050640004151 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2019-02-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008929 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҰЛТТЫҚ СЕЙ­СМО­ЛОГИ­ЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЗЕРТ­ТЕУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050060, АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, БОС­ТАНДЫҚ АУДА­НЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢҒЫЛЫ, 75А-ҮЙ 150440001248 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-19   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010922 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-19 2019-02-26 100.00 KZT     2019-02-26  
KZPF00000462 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-19   1 000.00 USD        
KZW100010914 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-18 2019-02-25 100.00 KZT     2019-02-25  
KZLLP0009269 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NC 16"   181240011486 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-18   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010898 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-15 2019-02-22 100.00 KZT     2019-02-22  
KZW100010906 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-15 2019-05-17 100.00 KZT     2019-05-17  
KZMJ00000412 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2019-02-14 2021-02-14 1 000.00 KZT     2021-02-14  
KZW100010880 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-14 2019-02-21 100.00 KZT     2019-02-21  
US717081EV18 Ше­телдік ЗТ PFI­ZER INC.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-14 2049-03-15 1.00 USD 1.00 USD   2049-03-15  
US912796UX50 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-02-14 2019-04-16 1.00 USD 1.00 USD   2019-04-16  
KZW100010864 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-13 2019-02-20 100.00 KZT     2019-02-20  
KZW100010872 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-13 2019-03-13 100.00 KZT     2019-03-13  
KZW100010856 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-12 2019-02-19 100.00 KZT     2019-02-19  
KZW100010849 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-11 2019-02-18 100.00 KZT     2019-02-18  
KZLLP0009178 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Үржа­рАг­ро" Кре­диттік серіктестігі"   170240008025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2019-02-11   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010823 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-08 2019-02-15 100.00 KZT     2019-02-15  
KZW100010831 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-08 2020-02-07 100.00 KZT     2020-02-07  
KZW100010815 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-07 2019-02-14 100.00 KZT     2019-02-14  
KZW100010799 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-06 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZW100010807 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-06 2019-03-06 100.00 KZT     2019-03-06  
XS1940060046 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-06 2021-02-07 1.00 KZT 1.00 KZT   2021-02-07  
XS1951084471 Ше­телдік ЗТ GAZ CA­PITAL SA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-06 2026-02-11 1.00 USD 1.00 USD   2026-02-11  
KZW100010781 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-05 2019-02-12 100.00 KZT     2019-02-12  
KZW100010773 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-04 2019-02-11 100.00 KZT     2019-02-11  
KZW100010765 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-02-01 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZW100010757 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-31 2019-02-07 100.00 KZT     2019-02-07  
US912796RY70 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-31 2020-01-30 1.00 USD 1.00 USD   2020-01-30  
US44891CAY93 Ше­телдік ЗТ HY­UN­DAI CA­PITAL AME­RICA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-31 2022-02-01 1.00 USD 1.00 USD   2022-02-01  
KZKD00001079 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2019-01-30 2037-02-11 1 000.00 KZT     2037-02-11  
KZW100010732 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-30 2019-02-06 100.00 KZT     2019-02-06  
KZW100010740 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-30 2019-02-27 100.00 KZT     2019-02-27  
KZW100010724 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-29 2019-02-05 100.00 KZT     2019-02-05  
KZW100010716 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-28 2019-02-04 100.00 KZT     2019-02-04  
KZW100010690 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-25 2019-02-01 100.00 KZT     2019-02-01  
KZW100010708 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-25 2019-07-26 100.00 KZT     2019-07-26  
XS1937714597 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-25 2024-01-30 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-01-30  
XS1937714753 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-25 2026-01-30 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-01-30  
KZW100010682 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-24 2019-01-31 100.00 KZT     2019-01-31  
KZW100010666 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-23 2019-01-30 100.00 KZT     2019-01-30  
KZW100010674 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-23 2019-02-20 100.00 KZT     2019-02-20  
KZ1C00008077 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Se­curi­ti­es"   080340017099 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-23   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00005783 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-23 2034-02-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-02-01  
KZW100010658 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-22 2019-01-29 100.00 KZT     2019-01-29  
KZW100010641 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-21 2019-01-28 100.00 KZT     2019-01-28  
KZW100010625 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-18 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW100010633 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-18 2020-01-17 100.00 KZT     2020-01-17  
KZLLP0009079 Мем­ле­кеттік емес ЖШС Esil Town   181140019271 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-18   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100010617 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-17 2019-01-24 100.00 KZT     2019-01-24  
KZW100010591 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-16 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KZW100010609 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-16 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
US23636BAS88 Ше­телдік ЗТ DANS­KE BANK A/S     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-16 2022-01-12 1.00 USD 1.00 USD   2022-01-12  
US900123CT57 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-16 2029-04-26 1.00 USD 1.00 USD   2029-04-26  
KZW100010583 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-15 2019-01-22 100.00 KZT     2019-01-22  
KZPF00000371 Мем­ле­кеттік емес АҚ "CA­IFC IN­VEST­MENT GRO­UP"   950740000547 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-15   1 000.00 USD 277.80 KZT      
US912796US65 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-01-15 2019-03-12 1.00 USD 1.00 USD   2019-03-12  
KZW100010575 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-14 2019-01-21 100.00 KZT     2019-01-21  
KZW100010559 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-11 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZW100010567 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-11 2019-04-12 100.00 KZT     2019-04-12  
KZW100010542 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-10 2019-01-17 100.00 KZT     2019-01-17  
KZW100010526 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-09 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZW100010534 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-09 2019-02-06 100.00 KZT     2019-02-06  
KZW100010518 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-08 2019-01-15 100.00 KZT     2019-01-15  
KZW1KD074881 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2019-01-04 2019-01-11 100.00 KZT     2019-01-11  
KZW100010385 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-04 2019-01-11 100.00 KZT     2019-01-11  
KZW1KD074873 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2019-01-03 2019-01-10 100.00 KZT     2019-01-10  
KZW100010369 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2019-01-03 2019-01-10 100.00 KZT     2019-01-10  
US912796RT85 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-01-03 2020-01-02 1.00 USD 1.00 USD   2020-01-02  
KZW1KD104860 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-29 2019-01-08 100.00 KZT     2019-01-08  
KZLLP0008956 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СЕ­МЕЙ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040740002127 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-29 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100010476 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-29 2019-01-08 100.00 KZT     2019-01-08  
KZW1KD074840 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-28 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZW1KM064858 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-28 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZLLP0008881 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "BAL­TIC TER­MI­NALS" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171140010521 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-28 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008899 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "S.A.N.- GRO­UP AG­RO" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120840009928 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-28 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008923 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KA­ZAKH­MYS CO­AL (КА­ЗАХ­МЫС КО­АЛ)" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   181140026916 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-28 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZP01Y07E752 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW100010450 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-28 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZW100010468 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-28 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZ2C00002871 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZLLP0009210 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Көркем жол"   090740009103 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-28   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074832 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-27 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZLLP0008915 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ВО­ДОКОНТ­РОЛЬ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170140011587 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-27 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008949 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КА­СИ­ЕТ 2017" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170940013364 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-27 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008998 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НЕ­РУД-КОК­ШЕ­ТАУ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060340004043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-27 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0009004 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ "БЕСҚАРАҒАЙ-НЕ­СИЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   080440001125 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-27 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100010443 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-27 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD084815 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-26 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD284829 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-26 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KZLLP0008972 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЗАҢ ОР­ТА­ЛЫҒЫ "ҚОРҒАУ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   021140017509 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-26 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008980 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ПРОМС­ТРОЙАС­ТА­НА" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   181040005692 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100010427 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-26 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW100010435 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-26 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KYG876361257 Ше­телдік ЗТ "TET­HYS PET­RO­LE­UM LI­MITED" БО­РОУ ХА­УС, 3, ПРЭ К-СІ, СЕНТ-ПИ­ТЕР-ПОРТ Қ. , ГЕРН­СИ, GY11EF, НОР­МАНД АРАЛ­ДА­РЫ, ҰЛЫБ­РИ­ТАНИЯ   ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-12-26   0.25 CAD 145.46 KZT      
KZ1C55020016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-25   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJKY020699 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   күші жойылған 2018-12-25 2020-12-25 1 000.00 KZT     2020-12-25  
KZW1KD104803 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-25 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZLLP0008931 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НО­ВОКУ­БАНС­КОЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   000240002964 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-25 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000396 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2018-12-25 2020-12-25 1 000.00 KZT     2020-12-25  
KZW100010419 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-25 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZ1C00007210 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-25   963.90 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD104795 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-24 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW100010401 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-24 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD074782 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-21 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZW1KD074774 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-20 2018-12-27 100.00 KZT     2018-12-27  
KZLLP0008907 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НҰР CI­TY IN­VEST­MENT" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   181140015247 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-20 4400-01-01 100.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008964 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АФ ДЕ­ВЕЛОП­МЕНТ" АУАП­КЕРШI­ЛIГI ШЕК­ТЕ­УЛI СЕ­РIК­ТЕСТI­ГI   111240016978 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZP05M18E753 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-20   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00005734 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-20   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW1KD074758 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-19 2018-12-26 100.00 KZT     2018-12-26  
KZW1KD284761 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-19 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZ2C0Y15G093 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-19   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW100010351 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-19 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZ2C00005718 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-19   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C58330016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AS­TA­NA" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ 27 101040011375 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD914748 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-14 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
KZW1KD074733 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-14 2018-12-21 100.00 KZT     2018-12-21  
KZP04M87F618 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP04Y03E755 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW100010336 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-14 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
KZ2C00005700 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-14   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00005726 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-14   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P00005762 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Про­мЭнер­гоСбыт"   180240039750 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-14 2038-12-26 25 000.00 KZT 25 000.00 KZT   2038-12-26  
KZME­KY020636 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   күші жойылған 2018-12-13 2020-12-13 1 000.00 KZT     2020-12-13  
KZW1KD074725 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-13 2018-12-20 100.00 KZT     2018-12-20  
KZ1C60910011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР-ШИКІЗАТ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640022473 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-13   7 215.00 KZT 277.80 KZT      
KZSE00000015 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2018-12-13 2020-12-13 1 000.00 KZT     2020-12-13  
KZ1C00013366 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР-ШИКІЗАТ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640022473 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-13   7 215.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD074709 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-12 2018-12-19 100.00 KZT     2018-12-19  
KZW1KD284712 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-12 2019-01-09 100.00 KZT     2019-01-09  
KZW100010302 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-12 2019-01-09 100.00 KZT     2019-01-09  
KZ1C57620011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FRE­EDOM FI­NAN­CE IN­SU­RAN­CE" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ"   090640006849 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD094699 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-11 2018-12-20 100.00 KZT     2018-12-20  
KZP01M13G071 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZP01Y15G081 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ1C00009166 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FRE­EDOM FI­NAN­CE IN­SU­RAN­CE" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ"   090640006849 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-11   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00005676 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005684 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-11   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD094681 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-10 2018-12-19 100.00 KZT     2018-12-19  
KZLLP0001860 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АБ­ДУ­АЛИЕВЫХ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020140007475 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD074667 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-07 2018-12-14 100.00 KZT     2018-12-14  
KZW1KY014678 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-12-07 2019-12-06 100.00 KZT     2019-12-06  
KZW100010260 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-12-07 2019-12-06 100.00 KZT     2019-12-06