Қазақша
Сенбі, 19 Қыркүйек 2020 ж. 12:0934

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZMJ00000875 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-09-02 2022-09-02 1 000.00 KZT     2022-09-02  
KZW100012316 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-09-02 2020-09-30 100.00 KZT     2020-09-30  
KZ2C00006948 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-28 2022-08-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-18  
KZ2C00006955 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-28 2025-08-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-08-02  
KZW100012308 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-26 2020-09-23 100.00 KZT     2020-09-23  
KZ1C00014133 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   010140003594 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000867 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-08-25 2022-08-25 1 000.00 KZT     2022-08-25  
KZ2D00006939 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-25 2022-08-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-15  
KZW100012290 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-21 2021-02-19 100.00 KZT     2021-02-19  
KZ2C00006922 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-21 2030-06-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-06-30  
KZW100012282 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-19 2020-09-16 100.00 KZT     2020-09-16  
KZ1C00014117 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240005438 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZAF00000030 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000127 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000143 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000200 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000218 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000226 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000234 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000242 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000259 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000267 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000275 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000283 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000291 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000309 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZMF00000317 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZSF00000022 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZZF00000023 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-08-14 2031-07-14 1 000.00 KZT     2031-07-14  
KZ1C00014109 Мем­ле­кеттік емес АҚ   200740026045 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-14   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2D00006913 Мем­ле­кеттік емес "Ре­сей Жи­нақ банкі" Ақци­онерлік қоғамы Еншілес Банкі 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ/КАЛ­ДАЯҚОВ К-СІ, 30/26 930740000137 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-14 2023-07-30 1.00 KZT 1.00 KZT   2023-07-30  
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-13   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014091 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140004654 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-13   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010040 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА IN­NO­VATI­ONS" 010013, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР К-СІ, 28, 5 ПОДЪЕЗД, 3/3 ОФИС 110640012562 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012274 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-12 2020-09-09 100.00 KZT     2020-09-09  
KZ1C00014083 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   040340005741 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-12   0.00 KZT 277.80 KZT      
XS2214305737 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-08-11 2028-08-14 1.00 KZT 1.00 KZT   2028-08-14  
KZ2C00006906 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-11 2032-06-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-06-09  
KZ1C00014059 Мем­ле­кеттік емес АҚ   191240011270 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-10   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014075 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240005309 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-10   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012266 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-07 2020-11-06 100.00 KZT     2020-11-06  
KZW100012258 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-08-05 2020-09-02 100.00 KZT     2020-09-02  
KZ1C00014067 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   060940005033 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014042 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   960540000620 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-05   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012241 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-08-03 2020-10-30 100.00 KZT     2020-10-30  
KZ1C00014026 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   200640018977 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-08-03   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013994 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240005557 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014000 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   200740006481 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014018 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   031240004969 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00014034 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140001065 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-30   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012233 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-07-29 2020-08-26 100.00 KZT     2020-08-26  
KZ1P00013981 Мем­ле­кеттік емес АҚ "CA­IFC IN­VEST­MENT GRO­UP"   950740000547 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013937 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140003041 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013945 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   960840000681 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013960 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   000240004524 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013978 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   960340000702 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00006898 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-28 2030-06-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-06-06  
KZSJ00000085 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-07-27 2022-07-27 1 000.00 KZT     2022-07-27  
KZ1C00013952 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240001891 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-27   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012225 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-07-24 2021-01-22 100.00 KZT     2021-01-22  
KZ1C00013929 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   930640000430 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-24   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013887 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   130840021720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-23   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013895 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   000340002393 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-23   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013903 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   010440002379 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-23   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00013911 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990240007414 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-23   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008036 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-22   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00012285 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СӘТТІ ЖҰЛДЫЗ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   160440002507 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-22   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012217 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-07-22 2020-08-19 100.00 KZT     2020-08-19  
KZ1C00013879 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990540002444 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00006527 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ МАЛ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН АСЫЛ­ДАНДЫ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ "АСЫЛ ТҮЛІК" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КО­ЩИ АУЫЛЫ 931040000055 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-15   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00007074 Мем­ле­кеттік емес АҚ "РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ МАЛ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН АСЫЛ­ДАНДЫ­РУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ "АСЫЛ ТҮЛІК" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КО­ЩИ АУЫЛЫ 931040000055 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-15   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012209 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-07-15 2020-08-12 100.00 KZT     2020-08-12  
XS2010030240 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2020-07-15 2025-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-08-15  
KZ1C00013861 Мем­ле­кеттік емес АҚ   060440004007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-10   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
US9127963T44 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-07-09 2021-01-07 1.00 USD 1.00 USD   2021-01-07  
KZW100012191 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-07-08 2020-08-05 100.00 KZT     2020-08-05  
KZ1C00013853 Мем­ле­кеттік емес АҚ   190840027374 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000859 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-07-07 2022-07-07 1 000.00 KZT     2022-07-07  
KZLLP0009897 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190740021659 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-07-03   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012183 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-07-01 2020-07-29 100.00 KZT     2020-07-29  
KZAJ00000069 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-06-30 2022-06-30 1 000.00 KZT     2022-06-30  
KZMJ00000842 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-06-30 2022-06-30 1 000.00 KZT     2022-06-30  
KZW100012175 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-06-26 2020-12-25 100.00 KZT     2020-12-25  
KZMF00000028 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZSF00000014 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000036 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000051 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZAF00000022 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000044 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000069 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000077 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000093 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000101 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000119 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000150 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000168 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000176 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000184 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZMF00000192 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZZF00000015 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-06-25 2030-05-25 1 000.00 KZT     2030-05-25  
KZ1C00005388 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SI­NO­ASIA B&R (СИ­НО­АЗИЯ БИ­ЭН­ДАР)" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   071240007099 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-24   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012167 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-06-24 2020-07-22 100.00 KZT     2020-07-22  
KZ2C00006864 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-24 2025-05-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-05-29  
KZ2P00006877 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160840000397 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-24 2022-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-14  
KZ2C00006880 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТРАНС­ТЕ­ЛЕКОМ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   991140001226 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-23 2032-04-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-04-21  
KZW100012159 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-06-19 2021-06-18 100.00 KZT     2021-06-18  
KZ2P00006851 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   061140005720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-18 2030-04-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-04-27  
KZW100012142 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-06-17 2020-07-15 100.00 KZT     2020-07-15  
KZ2C00006849 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-17 2021-06-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-06-12  
XS2010030919 Ше­телдік ЗТ AL­RO­SA FI­NAN­CE S.A.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-06-17 2027-06-25 1.00 USD 1.00 USD   2027-06-25  
GG00BKSFXN02 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2020-06-16   1.00 USD 277.80 KZT      
KZ1C00004134 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­БАР" АГЕНТТІГІ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30 980640000529 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-15   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012134 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-06-12 2020-09-11 100.00 KZT     2020-09-11  
KZLLP0009855 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190340014136 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-12   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZPF00000587 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FIRST HE­ART­LAND CA­PITAL"   180440028435 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-12   1 000.00 KZT        
KZ1C00002005 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КОС­ТА­НАЙ" ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" 110007, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, ҚОС­ТА­НАЙ Қ. , ӘУЕЖАЙ 970640000399 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-10   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012126 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-06-10 2020-07-08 100.00 KZT     2020-07-08  
KZ1C00007517 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 4-ҮЙ 941240000311 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-08   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00011014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SHYM­KENT" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180940018043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-04   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012118 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-06-03 2020-07-01 100.00 KZT     2020-07-01  
KZ1C00004654 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨКШЕ-ПО­ЛИГ­РА­ФИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   910140000111 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-06-02   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000834 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-06-02 2022-06-02 1 000.00 KZT     2022-06-02  
KZ1C00007186 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FIRST HE­ART­LAND CA­PITAL"   180440028435 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012100 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-05-27 2020-06-24 100.00 KZT     2020-06-24  
KZ2C00006807 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-27 2030-04-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-04-03  
KZ2C00006815 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-27 2031-05-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-05-27  
KZ2C00006823 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-27 2032-03-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-03-25  
KZ2C00006831 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-27 2032-03-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-03-25  
KZ1C00011907 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА-АЙ­МАҚТЫҚ ЭЛЕКТ­РЖЕЛІЛІК КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СА­УРАН К-СІ, 7 Б, ВП-1 021240001744 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008366 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan In­vest" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУДА­НЫ, РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 9/2, ВП-5 041240002875 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-25   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012092 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-05-22 2020-11-20 100.00 KZT     2020-11-20  
KZW100012084 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-05-20 2020-06-17 100.00 KZT     2020-06-17  
KZ2P00006794 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180340023956 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-20 2035-05-25 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2035-05-25  
KZ1C00006956 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10 030440000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-18   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZK100000241 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2020-05-15 2021-05-15 100.00 KZT     2021-05-15  
KZMJ00000826 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-05-15 2022-05-15 1 000.00 KZT     2022-05-15  
KZW100012076 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-05-15 2021-05-14 100.00 KZT     2021-05-14  
KZ1C00002286 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-13   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00006781 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-13 2024-11-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-11-18  
KZW100012068 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-05-13 2020-06-10 100.00 KZT     2020-06-10  
KZLLP0009848 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200540007036 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-13   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000644 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-05-12 2022-05-12 1 000.00 KZT     2022-05-12  
KZMJ00000818 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-05-12 2022-05-12 1 000.00 KZT     2022-05-12  
KZW100012050 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-05-11 2020-08-07 100.00 KZT     2020-08-07  
KZW100012043 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-05-06 2020-06-03 100.00 KZT     2020-06-03  
KZ1C00007426 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-05-04   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100012035 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-30 2020-07-31 100.00 KZT     2020-07-31  
KZ2C00006765 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-30 2040-01-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2040-01-16  
KZW100012027 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-29 2020-05-27 100.00 KZT     2020-05-27  
KZ2P00006752 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190940015621 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-29 2023-04-14 10 000.00 KZT 10 000.00 KZT   2023-04-14  
KZ1C00013341 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛ ҒЫЛЫ­МИ ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , НҰРПЕЙ­СОВ К-СІ, 2А 931240001398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-27   1 687.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00012900 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ЖОЛ ҒЫЛЫ­МИ ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" 050061, АЛ­МА­ТЫ Қ. , НҰРПЕЙ­СОВ К-СІ, 2А 931240001398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-27   1 687.00 KZT 277.80 KZT      
XS2159908776 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-04-27 2022-04-28 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-04-28  
KZSJ00000077 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-04-24 2022-02-24 1 000.00 KZT     2022-02-24  
KZW100012019 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-04-24 2020-10-23 100.00 KZT     2020-10-23  
KZW100012001 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-22 2020-05-20 100.00 KZT     2020-05-20  
KZ1C00003912 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕТІСУ" АВИ­АКОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940440000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-17   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ0007786572 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15   200.00 KZT 229.08 KZT      
KZ000A0H0930 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15   200.00 KZT 296.38 KZT      
KZ2C00006070 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Нұрбанк" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ 930940000164 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-15 2035-04-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-04-15  
KZW100011995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-15 2020-05-13 100.00 KZT     2020-05-13  
KZ2C00006716 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-10 2030-06-25 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-06-25  
KZMJ00000651 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZAJ00000051 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000669 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000677 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000685 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000701 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000719 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000727 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000743 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000750 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000768 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000776 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000784 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000800 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZSJ00000051 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZZJ00000078 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-04-09 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZ000A0ETF32 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТФ­Банк" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 100 951140000151 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08   1 000.00 KZT 1 200.00 KZT      
KZMJ00000735 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-04-08 2022-04-08 1 000.00 KZT     2022-04-08  
KZW100011987 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-08 2020-05-06 100.00 KZT     2020-05-06  
KZ2C00006724 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08 2031-02-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-02-10  
KZ2C00006732 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08 2032-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-02-05  
KZ2C00006740 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-04-08 2032-02-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-02-05  
KZSJ00000069 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-04-07 2022-04-07 1 000.00 KZT     2022-04-07  
KZMJ00000693 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-04-06 2022-04-06 1 000.00 KZT     2022-04-06  
KZW100011979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-04-03 2021-04-02 100.00 KZT     2021-04-02  
KZMJ00000636 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-04-02 2022-04-02 1 000.00 KZT     2022-04-02  
KZW100011961 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-04-01 2020-04-29 100.00 KZT     2020-04-29  
KZ1C00003706 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ЖЫ­ЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970340000020 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-31   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00011741 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕРТІС" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , КИ­РОВ К-СІ, 35 110640012780 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-31   1 013.80 KZT 277.80 KZT      
KZKD00001087 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2020-03-31 2029-03-31 1 000.00 KZT     2029-03-31  
KZ1C00008333 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РО­МАШ­ХОЛДИНГ KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   171240006468 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-27   10.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100011953 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-03-27 2020-09-25 100.00 KZT     2020-09-25  
KZW100011946 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-03-26 2020-04-22 100.00 KZT     2020-04-22  
KZ1C00000470 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   72 727.90 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00000637 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   10 000.00 KZT 0.01 KZT      
KZ1C00005057 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕГЕ­МЕН ҚАЗАҚСТАН" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ГА­ЗЕТІ" 010008, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ЕГЕ­МЕН ҚАЗАҚСТАН ГА­ЗЕТІ К-СІ, 5/13 010140001210 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00000483 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Еура­зи­ялық банк" 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56 950240000112 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-03-20   72 727.90 KZT 277.80 KZT      
KZW100011938 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-03-20 2021-03-19 100.00 KZT     2021-03-19