Қазақша
Сенбі, 28 Қаңтар 2023 ж. 10:0012

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
US37960A6854 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2023-01-04   1.00 USD        
KZLLP0011505 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   221140027032 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2023-01-04   1.00 KZT        
KZLLP0011497 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   201240012341 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2023-01-04   1.00 KZT        
US74319F3055 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2023-01-02   1.00 USD        
KZ2C00009314 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-29 2042-01-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2042-01-04  
KZ2P00009301 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   081140011987 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-28 2027-12-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-12-02  
KZ2P00009293 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180840022986 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-28 2024-01-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-01-22  
KZLLP0011489 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   990640005204 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-28   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013827 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-12-28 2023-01-25 100.00 KZT     2023-01-25  
KZLLP0011471 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   980340001566 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011463 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220940010381 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-26   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006584 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАЗТ­РАН­СГАЗ"   000340002165 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-26   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00009280 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-23 2042-09-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2042-09-09  
KZ1C00014703 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220840013927 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-23   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-23   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2571807945 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-12-22 2023-03-29 1.00 CNY 1.00 CNY   2023-03-29  
KZ1C00001486 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КРИС­ТАЛЛ МЕ­НЕДЖ­МЕНТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   071240002008 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-22   1 000.00 KZT 0.01 KZT      
KZ2P00009277 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190540020930 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-20 2024-12-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-12-09  
US46144X4951 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-12-20   1.00 USD 306.30 KZT      
US37960A6698 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-12-20   1.00 USD        
US37960A6516 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-12-20   1.00 USD 9 726.68 KZT      
KZPF00000769 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-20   100.00 USD        
KZ2P00009269 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   201040025752 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-15 2026-12-31 500 000.00 USD 500 000.00 USD   2026-12-31  
KZ2P00009251 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160240010362 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-15 2027-12-31 500 000.00 USD 500 000.00 USD   2027-12-31  
KZ1C00014695 Мем­ле­кеттік емес АҚ   221040027702 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-15   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001451 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2022-12-15 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
KZ2P00009236 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   081140011987 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-14 2027-11-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-11-18  
KZ2C00009249 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-14 2023-12-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-09  
KZW100013819 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2022-12-14 2023-01-11 100.00 KZT     2023-01-11  
KZ1C00009166 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FRE­EDOM FI­NAN­CE IN­SU­RAN­CE" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ"   090640006849 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-14   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00004860 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТЫ­РА­УМҰНАЙӨНІМДЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   941240000460 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-14   300.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00000900 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ре­сей Жи­нақ банкі" Ақци­онерлік қоғамы Еншілес Банкі 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ/КАЛ­ДАЯҚОВ К-СІ, 30/26 930740000137 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-14   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2D00009222 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-13 2024-12-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-12-02  
KZ1C00014232 Мем­ле­кеттік емес АҚ   201040000172 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-13   20 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00007517 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 4-ҮЙ 941240000311 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-08   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2D00009214 Мем­ле­кеттік емес   220940900222 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-07 2027-11-11 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2027-11-11  
KZLLP0011455 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041140011226 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-07   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011448 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   140640022090 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-12-05   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001469 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2022-12-01 2024-12-01 1 000.00 KZT     2024-12-01  
KZ2P00009202 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   000740001716 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-30 2032-10-08 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2032-10-08  
KZW100013801 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-11-30 2022-12-28 100.00 KZT     2022-12-28  
US912796ZD42 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-29 2023-11-30 1.00 USD 1.00 USD   2023-11-30  
KZLLP0011430 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190940017231 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-29   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00013523 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­ЛЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР-ШИКІЗАТ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМ   181040020804 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US912796ZG72 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-28 2023-06-01 1.00 USD 1.00 USD   2023-06-01  
KZ2C00009199 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10-ҮЙ 970240000816 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-25 4000-01-01 100.00 USD 100.00 USD   4000-01-01  
KZLLP0011422 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   170440035039 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-24   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001444 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2022-11-24 2024-11-24 1 000.00 KZT     2024-11-24  
KZ1C00004134 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ХА­БАР" АГЕНТТІГІ" АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30 980640000529 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-24   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KYG3R33A2053 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-23   1.00 USD 1 193.94 KZT      
US91282CFX48 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-21 2024-11-30 1.00 USD 1.00 USD   2024-11-30  
KZKT00000040 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-11-18 2028-11-18 1 000.00 KZT     2028-11-18  
KZK200000737 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-11-18 2027-11-18 1 000.00 KZT     2027-11-18  
US912796Z772 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-17 2023-03-21 1.00 USD 1.00 USD   2023-03-21  
KZ2P00009186 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200640010377 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-17 2027-10-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-10-22  
KZ2P00009178 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-17 2025-11-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-11-01  
KZ2P00009160 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-17 2023-11-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-11-12  
KZ1C00012095 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПЕ­ДИ­АТ­РИЯ ЖӘНЕ БА­ЛАЛАР ХИ­РУР­ГИ­ЯСЫ ҒЫЛЫ­МИ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   991240004660 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00004399 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗА­ВИ­АС­ПАС" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ АУДА­НЫ, Б. МАЙ­ЛИН К-СІ 4/1 050440005787 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013793 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-11-16 2022-12-14 100.00 KZT     2022-12-14  
KZ2P00009152 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   211140037206 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-15 2023-12-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-10  
KZPF00000751 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240027976 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-14   10 000.00 USD        
KZPF00000744 Мем­ле­кеттік емес АҚ   211240027976 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-14   50 000.00 USD        
KZ1C00011030 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­ЦЕПТ" ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР­ЛЫҚ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140013466 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-14   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00009140 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-11 2035-09-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-09-04  
KZ2C00009132 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-11 2034-09-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-09-09  
KZ1C00003144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ПОШТА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД-Ы, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37-ҮЙ 000140002217 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-11   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001436 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2022-11-10 2024-11-10 1 000.00 KZT     2024-11-10  
KZ1C00014588 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220640040045 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-10   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011414 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   111040004740 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-09   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00002323 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00002682 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­МО­ЛАТУ­РИСТ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931140000019 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00002229 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-08   5 000.00 KZT 306.30 KZT      
XS2555207096 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-07 2024-11-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-11-18  
XS2375106668 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-07 2023-10-27 1.00 USD 1.00 USD   2023-10-27  
KZ2P00009129 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   081140011987 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-07 2027-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-10-12  
CH1229773010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-11-07 2023-05-11 1.00 USD 1.00 USD   2023-05-11  
KZ2C00009116 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-03 2025-03-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-03-22  
KZLLP0011406 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210640014956 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-03   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011398 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220940001709 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-11-02   100 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013785 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-11-02 2022-11-30 100.00 KZT     2022-11-30  
KZMJ00001428 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-11-01 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
US912796YT03 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-31 2023-11-02 1.00 USD 1.00 USD   2023-11-02  
CH1159251284 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-31 2025-10-10 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-10  
KZ1C00002120 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   161140011697 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-31   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US06738ECD58 Ше­телдік ЗТ BARC­LA­YS BANK PLC     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-28 2028-11-02 1.00 USD 1.00 USD   2028-11-02  
US06738ECC75 Ше­телдік ЗТ BARC­LA­YS BANK PLC     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-28 2026-11-02 1.00 USD 1.00 USD   2026-11-02  
US912796Y783 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-27 2023-02-28 1.00 USD 1.00 USD   2023-02-28  
US00444T2096 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-26   1.00 USD 880.47 KZT      
CH1159251094 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-25 2025-10-10 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-10  
US78016FZR80 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-21 2024-10-25 1.00 USD 1.00 USD   2024-10-25  
KZ2P00009103 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   191140009869 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-21 2024-10-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-10  
US539830BU22 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-20 2025-10-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-15  
KZ1C00014620 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   220640046262 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-20   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US912796Y601 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-19 2023-02-21 1.00 USD 1.00 USD   2023-02-21  
KZ2P00009095 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200540010620 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-19 2037-10-21 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2037-10-21  
KZ1C00014612 Мем­ле­кеттік емес АҚ   020740005316 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-19   3 252 210.01 KZT 306.30 KZT      
KZW100013777 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-10-19 2022-11-16 100.00 KZT     2022-11-16  
US6544052086 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-18   1.00 USD 460.98 KZT      
KZ2P00009087 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009079 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009061 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZ2P00009053 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180640033924 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-17 2023-10-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-12  
KZLLP0011380 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090940015908 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-14   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZKT00000032 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-10-14 2027-10-14 1 000.00 KZT     2027-10-14  
KZMJ00001394 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2022-10-13 2024-03-29 1 000.00 KZT     2024-03-29  
US91282CFP14 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-12 2025-10-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-15  
KZ1C00009802 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-12   500.00 KZT 306.30 KZT      
XS2546930061 Ше­телдік ЗТ EMI­RATES NBD BANK PJSC     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-10 2027-10-19 1.00 USD 1.00 USD   2027-10-19  
KZ2P00009046 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   960840011647 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-10 2037-10-13 10 000.00 KZT 10 000.00 KZT   2037-10-13  
KZ1C00005529 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗТ­РАН­СГАЗ АЙ­МАҚ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, 36-КӨШЕ, 11-ҮЙ 020440001144 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-10   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00009033 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210440031176 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-07 2024-03-30 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2024-03-30  
KZ1C00014604 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220940008657 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KG0102175013 Ше­телдік ААҚ "ҚЫРҒЫЗС­ТАН­НЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ" 720070, БІШКЕК Қ. , ЖІБЕК ЖО­ЛЫ Д-ЛЫ, 326   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 2022-10-07   1.65 KGS 306.30 KZT      
KZ1C00014265 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   201040036143 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011372 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190640007223 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-06   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00010487 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖІБЕК ЖО­ЛЫ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ " АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   110440019897 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-06   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00001833 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА ОПЕ­РА" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК ОПЕ­РА ЖӘНЕ БА­ЛЕТ ТЕ­АТ­РЫ"   130540021938 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-06   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013769 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-10-05 2022-11-02 100.00 KZT     2022-11-02  
US912796YJ21 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-04 2023-10-05 1.00 USD 1.00 USD   2023-10-05  
US0494681010 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-10-04   1.00 USD 56 345.59 KZT      
KZ2C00009025 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-04 2025-09-18 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2025-09-18  
KZMJ00001410 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2022-10-04 2024-10-04 1 000.00 KZT     2024-10-04  
KG0102175112 Ше­телдік ААҚ "ЭЛЕКТР СТАН­ЦИ­ЯЛА­РЫ" 720070, БІШКЕК Қ. , ЖІБЕК ЖО­ЛЫ Д-ЛЫ, 326   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 2022-10-03   4.59 KGS 306.30 KZT      
KZ2P00009012 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   201040033189 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-10-03 2027-09-07 100.00 USD 100.00 USD   2027-09-07  
GB00BKPBJ333 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-10-03   1.00 USD 484.03 KZT      
KZMJ00001402 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2022-09-29 2024-09-29 1 000.00 KZT     2024-09-29  
KZ2P00009004 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180840022986 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28 2023-10-28 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-10-28  
KZ2P00008998 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   050340001423 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28 2032-08-06 500 000.00 KZT 500 000.00 KZT   2032-08-06  
KZW100013751 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-28 2022-10-26 100.00 KZT     2022-10-26  
KZ1C00001403 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СО­КОЛОВ-СА­РЫБАЙ КЕН БАЙЫТУ ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІГІ" 459120, ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ, РУД­НЫЙ Қ. , ЛЕ­НИН К-СІ, 26 920240000127 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00000892 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-28   660.00 KZT 0.01 KZT      
US91282CFN65 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-27 2024-09-30 1.00 USD 1.00 USD   2024-09-30  
XS2541297557 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-27 2024-10-22 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-10-22  
KZLLP0011364 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   110140005680 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
US912796ZL67 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-22 2023-01-24 1.00 USD 1.00 USD   2023-01-24  
KZLLP0011356 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   220840003751 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-21   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013744 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-21 2022-10-19 100.00 KZT     2022-10-19  
KZMJ00001386 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2022-09-21 2024-03-21 1 000.00 KZT     2024-03-21  
KZ1C00009471 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "С. СЕЙ­ФУЛ­ЛИН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ АГ­РО­ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" 010011, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 62 070740004377 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US0357108390 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-20   1.00 USD 10 072.41 KZT      
KZLLP0011349 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041240013177 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-16   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00014596 Мем­ле­кеттік емес АҚ   220640006382 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-16   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZK200000729 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-09-16 2026-09-16 1 000.00 KZT     2026-09-16  
KZLLP0011331 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   041240013903 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-15   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZMJ00001378 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-09-15 2024-09-15 1 000.00 KZT     2024-09-15  
KZLLP0011323 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   080640012861 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-14   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013736 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-14 2022-10-12 100.00 KZT     2022-10-12  
US91282CFK27 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-13 2025-09-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-09-15  
US912796YL76 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-13 2023-03-16 1.00 USD 1.00 USD   2023-03-16  
KZ2P00008980 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-13 2027-09-16 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-09-16  
KZLLP0011315 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   150840000513 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-09   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZKT00000024 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-09-09 2026-09-09 1 000.00 KZT     2026-09-09  
KZLLP0011307 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210940021028 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-08   1.00 KZT 306.30 KZT      
US912796YH64 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2023-09-07 1.00 USD 1.00 USD   2023-09-07  
KZ2P00008972 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   980640002921 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2024-04-06 200 000.00 KZT 200 000.00 KZT   2024-04-06  
KZ2C00008969 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗМҰНАЙ­ГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, ҚАБАН­БАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 22 020240000555 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2035-10-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-10-16  
KZ2C00008951 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2029-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-01  
KZ2C00008944 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2029-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-08-01  
KZ2C00008936 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2027-08-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-12  
KZ2C00008928 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 2027-08-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-12  
KZ2C00008910 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07 4000-01-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   4000-01-01  
KZW100013728 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-09-07 2022-10-05 100.00 KZT     2022-10-05  
KZ1C00013424 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "С.Ж. АС­ФЕНДИ­ЯРОВ АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕ­ДИЦИ­НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   181240006407 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ2C00008886 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-02 2027-08-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-08-07  
KZ2C00008878 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛО­ГИКОМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , АРАЛЬ­СКАЯ К-СІ, 8 981140001755 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-09-02 2025-08-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-08-17  
KZ2C00008902 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-31 2025-08-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-08-15  
KZW100013710 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-31 2022-09-28 100.00 KZT     2022-09-28  
KZ1C00002864 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭС­ТАУ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440016362 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-31   7 215 000.00 KZT 306.30 KZT      
US912796YB94 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-30 2023-03-02 1.00 USD 1.00 USD   2023-03-02  
KZLLP0011299 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   050340025916 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-27   1.00 KZT 306.30 KZT      
US912796ZA03 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
өтелінген 2022-08-25 2022-12-27 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-27  
KZ2P00008865 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090440011332 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-25 2023-08-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-20  
KZ2C00008852 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2032-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-07-02  
KZ2C00008845 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2032-07-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-07-02  
CH1121107820 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2022-08-24 2022-12-22 1.00 USD 1.00 USD   2022-12-22  
KZLLP0011281 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161240006397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-24   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013702 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-24 2022-09-21 100.00 KZT     2022-09-21  
KZCCP0000043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ" 050020, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 291/3А 931240000220 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-22   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZLLP0011273 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   141140024487 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-19   13 501 501.00 KZT 306.30 KZT      
KZW100013694 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-17 2022-09-14 100.00 KZT     2022-09-14  
US912796YA12 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-16 2023-02-16 1.00 USD 1.00 USD   2023-02-16  
KZ1C00001916 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР ӘУЕЖАЙЫ" 140001, ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ӘУЕЖАЙ 990540003115 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-16   3 000.00 KZT 306.30 KZT      
CH1205122364 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2022-08-15 2032-08-01 1.00 EUR 1.00 EUR   2032-08-01  
KZ2P00008832 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "NO­VACOM COR­PO­RATI­ON"   140540017565 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-15 2025-07-30 1 000.00 USD 1 000.00 USD   2025-07-30  
US77664L2079 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-08-15   1.00 USD 1 903.85 KZT      
US912810TJ79 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-12 2052-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2052-08-15  
KZ2D00008828 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-12 2024-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-01  
US00165C2035 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 2022-08-12   1.00 EUR 673.03 KZT      
KZK100000274 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2022-08-12 2023-08-12 100.00 KZT     2023-08-12  
KZ2P00008816 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Fac­tor Pro"   180340012148 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2027-08-16 1.00 KZT 1.00 KZT   2027-08-16  
KZ2P00008808 Мем­ле­кеттік емес АҚ   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-08-06 100.00 USD 100.00 USD   2023-08-06  
KZ2P00008790 Мем­ле­кеттік емес АҚ   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-02-07 100.00 USD 100.00 USD   2023-02-07  
KZ2P00008782 Мем­ле­кеттік емес АҚ   160840000397 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-11 2023-02-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-02-07  
US91282CFE66 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-10 2025-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2025-08-15  
KZW100013686 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2022-08-10 2022-09-07 100.00 KZT     2022-09-07  
KZMJ00001360 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2022-08-10 2024-06-10 1 000.00 KZT     2024-06-10  
US912796XZ71 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-09 2023-02-09 1.00 USD 1.00 USD   2023-02-09  
US912796XY07 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2022-08-09 2023-08-10 1.00 USD 1.00 USD   2023-08-10  
KZ1C00007533 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "НАР­ХОЗ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050035, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖАН­ДО­СОВ К-СІ, 55 010740002528 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2022-08-08   1 000.00 KZT 306.30 KZT