Қазақша
Жұма, 22 Қазан 2021 ж. 19:3254

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZMF00000796 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2021-10-06 2031-09-06 1 000.00 KZT     2031-09-06  
KZW100013116 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-10-06 2021-11-03 100.00 KZT     2021-11-03  
KZ2C00008100 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗЫ­НА КА­ПИТАЛ МЕ­НЕДЖ­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ДОС­ТЫҚ К-СІ, 18-ҮЙ 070540007641 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-10-04 2031-08-13 1 000.00 KZT     2031-08-13  
KZX000000864 Мем­ле­кеттік емес ЗТ   090540005490   ай­на­лыс­та 2021-09-30 2024-09-30 100 000.00 USD     2024-09-30  
KZSF00000063 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-09-29 2031-09-29 1 000.00 KZT     2031-09-29  
KZMF00000788 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2021-09-28 2031-09-06 1 000.00 KZT     2031-09-06  
KZW100013108 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-09-24 2022-03-25 100.00 KZT     2022-03-25  
KZ1C00003557 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РО­ЦЕНТ­РАС­ТА­НА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050640001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-22   132 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00011782 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СОЛТҮСТІК" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 150000, СҚО, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , МИР К-СІ, 38, 69 110140002923 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-22   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZAF00000071 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-09-22 2031-08-22 1 000.00 KZT     2031-08-22  
KZMF00000754 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-09-22 2031-08-22 1 000.00 KZT     2031-08-22  
KZW100013090 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-09-22 2021-10-20 100.00 KZT     2021-10-20  
KZZF00000064 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2021-09-20 2031-08-20 1 000.00 KZT     2031-08-20  
KZMF00000747 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-09-17 2031-08-17 1 000.00 KZT     2031-08-17  
KZMF00000739 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-09-16 2031-08-16 1 000.00 KZT     2031-08-16  
KZW100013082 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-09-15 2021-10-13 100.00 KZT     2021-10-13  
KZ2D00008083 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-15 2024-08-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-30  
KZ2P00008097 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   090440011332 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-15 2024-08-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-30  
KZ1C00008952 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОЛ­КОВГЕ­ОЛО­ГИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940740001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-14   170.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00008429 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОЛ­КОВГЕ­ОЛО­ГИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940740001484 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-14   170.00 KZT 291.70 KZT      
KZMF00000721 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-09-13 2032-08-13 1 000.00 KZT     2032-08-13  
KZMJ00001022 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-09-13 2032-08-13 1 000.00 KZT     2032-08-13  
KZW100013074 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-09-10 2021-12-10 100.00 KZT     2021-12-10  
KZW100013066 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-08 2021-10-06 100.00 KZT     2021-10-06  
KZ2C00008068 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДА­МУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДА­МЫТУ ҚОРЫ" 050004, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ГО­ГОЛЬ К-СІ, 111 970840000277 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-08 2026-09-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-09-15  
KZ1C00003292 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАНК KAS­SA NO­VA" ("For­te­bank" ак­ци­онерлік қоғамы­ның еншілес банкі) 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 8, (Б 2 БЛО­ГЫ) 090740019001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-06   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00003305 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАНК KAS­SA NO­VA" ("For­te­bank" ак­ци­онерлік қоғамы­ның еншілес банкі) 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 8, (Б 2 БЛО­ГЫ) 090740019001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-06   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007995 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008001 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008027 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008035 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008043 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZ2C00008050 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-09-03 2022-08-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-08-29  
KZW100013058 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-09-02 2021-09-30 100.00 KZT     2021-09-30  
KZMF00000713 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2021-09-01 2031-08-01 1 000.00 KZT     2031-08-01  
VGG6529J1003 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-27     291.70 KZT      
VGG6529J1185 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-27     291.70 KZT      
KZ2C00007979 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-26 2024-08-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-10  
KZ2C00007987 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-26 2031-07-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-05  
KZKD00001186 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-25 2036-08-25 1 000.00 KZT     2036-08-25  
KZW100013041 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-25 2021-09-22 100.00 KZT     2021-09-22  
KZ2C00007953 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2031-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-04  
KZ2C00007961 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2031-07-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-07-04  
KZ2P00007941 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240014008 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-25 2023-08-15 100.00 USD 100.00 USD   2023-08-15  
KZKD00001178 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-23 2033-08-23 1 000.00 KZT     2033-08-23  
KZ2E00007894 Мем­ле­кеттік емес МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775 АҚ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИР­ЖА­СЫ;
күші жойылған 2021-08-23 2033-08-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2033-08-24  
KZW100013033 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-08-20 2022-02-18 100.00 KZT     2022-02-18  
KZ2P00007925 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180940010094 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-20 2024-08-04 10.00 USD 10.00 USD   2024-08-04  
KZ2P00007933 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   180940010094 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-20 2024-08-04 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-08-04  
KZAE00000015 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-08-18 2023-08-18 1 000.00 KZT     2023-08-18  
KZW100013025 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-18 2021-09-15 100.00 KZT     2021-09-15  
KZ2P00007917 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240014008 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-18 2023-08-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-08  
KZ2C00007904 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-17 2031-06-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-26  
KZ1C00008796 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШӘКЕН АЙ­МА­НОВ АТЫН­ДАҒЫ "ҚАЗАҚФИЛЬМ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, 176 060640004252 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-16   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014323 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210140021980 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-12   13 736.35 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00006428 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТА­РЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 467023, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 25 961140000212 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-11   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013017 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-11 2021-09-08 100.00 KZT     2021-09-08  
KZ2P00007883 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KMF" (ҚМФ) МИК­РОҚАР­ЖА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240001583 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-11 2023-08-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-08-01  
KZ1C00009778 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 071040008357 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-10   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014414 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210740012110 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-10   10 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100013009 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-08-06 2021-11-05 100.00 KZT     2021-11-05  
KZ1C00013499 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ха­лықара­лық ту­ризм және мей­ман­достық уни­вер­си­теті"   190440033845 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZMJ00001014 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2021-08-05 2023-08-05 1 000.00 KZT     2023-08-05  
KZ1C00014406 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210540020937 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05   23 602.49 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007839 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007847 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007854 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZ2C00007862 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2028-06-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-06-29  
KZ2C00007870 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-05 2031-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-14  
KZK200000679 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-08-04 2026-08-04 1 000.00 KZT     2026-08-04  
KZW100012993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-08-04 2021-09-01 100.00 KZT     2021-09-01  
KZ2P00007818 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161140000592 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03 2024-07-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-07-18  
KZ2P00007826 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   161140000592 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03 2023-07-24 100.00 USD 100.00 USD   2023-07-24  
US4234031049 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-08-03     291.70 KZT      
KZKD00001160 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-07-28 2029-07-28 1 000.00 KZT     2029-07-28  
KZW100012985 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-28 2021-08-25 100.00 KZT     2021-08-25  
US7707001027 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-07-28   0.00 USD 291.70 KZT      
KZMJ00001006 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2021-07-27 2023-07-27 1 000.00 KZT     2023-07-27  
KZ2C00007805 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗЫ­НА КА­ПИТАЛ МЕ­НЕДЖ­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ДОС­ТЫҚ К-СІ, 18-ҮЙ 070540007641 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-27 2031-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-06-05  
KZKD00001152 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-07-26 2032-07-26 1 000.00 KZT     2032-07-26  
KZLLP0010630 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210740019900 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-26   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-07-23 2022-01-21 100.00 KZT     2022-01-21  
KZLLP0010606 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210640041646 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007789 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЛИ­ЗИНГ ГРУПП" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   050940003917 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23 2023-07-13 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-07-13  
KZ2C00007797 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан ком­па­ни­ясы" (Ka­zakh­stan Elect­ri­city Grid Ope­rating Com­pa­ny) "KE­GOC" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37 970740000838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-23 2036-05-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2036-05-05  
KZW100012969 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-21 2021-08-18 100.00 KZT     2021-08-18  
US06051GKA66 Ше­телдік ЗТ "BANK OF AME­RICA CORP"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-07-21 2032-07-21 1.00 USD 1.00 USD   2032-07-21  
KZW100012951 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-07-16 2021-10-15 100.00 KZT     2021-10-15  
KZLLP0010598 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   100740005727 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-15   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012944 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-14 2021-08-11 100.00 KZT     2021-08-11  
KZ2P00007776 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   130440002721 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-14 2026-06-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-06-18  
KZLLP0010580 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   140740014518 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-12   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00011808 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОРАЛ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 090000, БҚО, ОРАЛ Қ. , ДОС­ТЫҚ-ДРУЖ­БА Д-ЛЫ, 206/1 101140007330 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014398 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210540024692 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012936 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-07-07 2021-08-04 100.00 KZT     2021-08-04  
KZ2C00007763 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FI­VE BRO­KERS` CA­PITAL" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   091140003988 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-07 2022-07-02 100.00 KZT 100.00 KZT   2022-07-02  
KZPF00000652 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Pri­vate As­set Ma­nage­ment"   070640003385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-07-03   1 000.00 USD        
KZW100012928 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-30 2021-07-28 100.00 KZT     2021-07-28  
XS2359548935 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-06-30 2041-07-12 1.00 USD 1.00 USD   2041-07-12  
KZMJ00000990 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2023-06-28 1 000.00 KZT     2023-06-28  
KZSJ00000093 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2023-06-28 1 000.00 KZT     2023-06-28  
RU000A101RT6 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2026-06-22 1 000.00 RUB     2026-06-22  
RU000A101RW0 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2028-06-19 1 000.00 RUB     2028-06-19  
RU000A101S08 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2031-06-16 1 000.00 RUB     2031-06-16  
RU000A101S16 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-06-28 2031-06-16 1 000.00 RUB     2031-06-16  
KZW100012910 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-06-25 2021-12-24 100.00 KZT     2021-12-24  
KZ2C00007755 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-25 2031-12-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-12-10  
KZ2P00007743 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   151040016751 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-24 2023-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-06-14  
KZW100012902 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-23 2021-07-21 100.00 KZT     2021-07-21  
XS2351373134 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-06-23 2029-09-18 1.00 KZT 1.00 KZT   2029-09-18  
KZMJ00000974 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-06-21 2023-06-21 1 000.00 KZT     2023-06-21  
KZMJ00000982 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2021-06-21 2023-06-21 1 000.00 KZT     2023-06-21  
KZ2C00007730 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-18 2026-05-23 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-05-23  
KZ2P00007727 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   060440002605 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-18 2031-04-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-04-27  
KZW100012894 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-16 2021-07-14 100.00 KZT     2021-07-14  
KZLLP0010556 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210640023390 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-16   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00003995 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АЗА­МАТ­ТАРҒА АР­НАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   160440007161 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-14   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZMJ00000966 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-06-14 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZ2C00007714 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-14 2028-05-08 100.00 KZT 100.00 KZT   2028-05-08  
KZ1C00013275 Мем­ле­кеттік емес АҚ "TRA­DE SPOT EXC­HAN­GE (ТРЕЙД СПОТ ИКС­ЧЕЙ­НДЖ)" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140008162 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-11   500.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012886 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-11 2021-09-10 100.00 KZT     2021-09-10  
KZ2D00007663 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-10 2022-06-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-09  
KZ2D00007671 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-10 2022-06-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-09  
KZ2D00007689 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-10 2021-09-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-09-09  
KZ2D00007697 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-10 2022-06-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-09  
KZ2D00007705 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-10 2021-12-09 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-12-09  
KZW100012878 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-09 2021-07-07 100.00 KZT     2021-07-07  
USU44259CA21 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-06-07 2031-06-17 1.00 USD 1.00 USD   2031-06-17  
KZ2C00007631 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-03 2050-12-28 1.00 KZT 1.00 KZT   2050-12-28  
KZ2C00007649 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-06-03 2028-04-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2028-04-27  
KZW100012860 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-06-02 2021-06-30 100.00 KZT     2021-06-30  
XS2346922755 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-06-02 2026-06-02 1.00 EUR 1.00 EUR   2026-06-02  
US912810SY55 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-06-01 2041-05-15 1.00 USD 1.00 USD   2041-05-15  
KZ2C00007458 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-14 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-14  
KZ2C00007466 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-01  
KZ2C00007474 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-01  
KZ2C00007482 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-01  
KZ2C00007490 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-01  
KZ2C00007508 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2022-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-01  
KZ2C00007516 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007524 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007532 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007540 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007557 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007565 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2023-05-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-05-17  
KZ2C00007573 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZ2C00007581 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZ2C00007599 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZ2C00007607 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZ2C00007615 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZ2C00007623 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-28 2024-05-11 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-05-11  
KZW100012852 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-05-26 2021-06-23 100.00 KZT     2021-06-23  
KZ1C00014364 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210440031176 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-24   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012845 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-05-21 2021-11-19 100.00 KZT     2021-11-19  
US24703TAD81 Ше­телдік ЗТ DELL IN­TERNA­TI­ONAL LLC/EMC CORP.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-20 2026-06-15 1.00 USD 1.00 USD   2026-06-15  
US24703TAG13 Ше­телдік ЗТ DELL IN­TERNA­TI­ONAL LLC/EMC CORP.     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-20 2029-10-01 1.00 USD 1.00 USD   2029-10-01  
KZKD00001145 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-05-19 2027-05-19 1 000.00 KZT     2027-05-19  
KZW100012837 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-05-19 2021-06-16 100.00 KZT     2021-06-16  
US68622V1061 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-19   0.01 USD 291.70 KZT      
KZ1C00001833 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "АС­ТА­НА ОПЕ­РА" МЕМ­ЛЕ­КЕТТІК ОПЕ­РА ЖӘНЕ БА­ЛЕТ ТЕ­АТ­РЫ"   130540021938 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-18   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00012699 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕТІСУ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТАЛ­ДЫҚОРҒАН Қ. , ТӘУЕЛСІЗДІК К-СІ, 38 070640009334 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-18   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014356 Мем­ле­кеттік емес АҚ   111240020714 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-17   5 856.02 KZT 291.70 KZT      
KZPF00000637 Мем­ле­кеттік емес АҚ   200740026045 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-17   1 000.00 USD        
KZPF00000645 Мем­ле­кеттік емес АҚ   200740026045 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-17   1 000.00 USD        
KZ2P00007446 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   150840004010 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-17 2026-04-21 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2026-04-21  
KZAJ00000077 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2021-05-14 2023-05-14 1 000.00 KZT     2023-05-14  
KZMJ00000958 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2021-05-14 2023-05-14 1 000.00 KZT     2023-05-14  
KZW100012829 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-05-13 2021-06-10 100.00 KZT     2021-06-10  
KZW100012811 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-05-06 2021-08-06 100.00 KZT     2021-08-06  
XS2337670421 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-06 2026-05-06 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-05-06  
KZX000000690 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   190940011143   ай­на­лыс­та 2021-05-06 2024-05-06 100.00 USD 100.00 USD   2024-05-06  
KZ1C00004266 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДОНС­КАЯ НЕФ­ТЕ­БАЗА" 464130, АҚТӨБЕ ОБ­ЛЫ­СЫ, ХРОМ­ТАУ Қ. , ОК­РА­ИНА К-СІ, 12 951040000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-05   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00004543 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДОНС­КАЯ НЕФ­ТЕ­БАЗА" 464130, АҚТӨБЕ ОБ­ЛЫ­СЫ, ХРОМ­ТАУ Қ. , ОК­РА­ИНА К-СІ, 12 951040000693 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-05   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2P00007438 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200640010377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-05 2023-04-25 100.00 USD 100.00 USD   2023-04-25  
KZRD00000660 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТРАНС­ПОР­ТНАЯ КОМ­ПА­НИЯ ALL­TRANS" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ Д-ЛЫ, "НҰРЛЫ ТАУ" БО, 5А КОР­ПУ­СЫ, 149 ОФИС 060240015045 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
оқша­улынған 2021-05-05   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
US35909D1090 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-05   0.01 USD 291.70 KZT      
KZPF00000611 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-04   100.00 USD        
KZPF00000629 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-05-04   100.00 USD        
US35908MAA80 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-05-03 2029-11-01 1.00 USD 1.00 USD   2029-11-01  
KZPF00000595 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-30   1 000.00 KZT        
KZPF00000603 Мем­ле­кеттік емес АҚ "SkyB­ridge In­vest"   031040003597 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-30   1 000.00 KZT        
XS2337670694 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-04-29 2031-05-06 1.00 USD 1.00 USD   2031-05-06  
US31428XCD66 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-04-29 2031-05-15 1.00 USD 1.00 USD   2031-05-15  
KZW100012803 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-04-28 2021-05-26 100.00 KZT     2021-05-26  
KZ2P00007420 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   030540007377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-26 2026-03-31 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-31  
KZMJ00000941 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2021-04-23 2023-04-23 1 000.00 KZT     2023-04-23  
KZW100012795 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-04-23 2021-10-22 100.00 KZT     2021-10-22  
KZW100012787 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-04-21 2021-05-19 100.00 KZT     2021-05-19  
KZ1C00003144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ПОШТА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД-Ы, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37-ҮЙ 000140002217 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-20   682.90 KZT 291.70 KZT      
KZW100012779 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-04-16 2021-07-16 100.00 KZT     2021-07-16  
KZLLP0010481 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210440022385 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-16   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZLLP0010564 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210440020428 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-15   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZLLP0010572 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210440020458 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-15   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012761 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-04-14 2021-05-12 100.00 KZT     2021-05-12  
US19260Q1076 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-04-14   0.00 USD 291.70 KZT      
KZKD00001137 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-04-12 2028-04-12 1 000.00 KZT     2028-04-12  
KZ1C00004480 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҮЛБІ МЕ­ТАЛ­ЛУРГИ­ЯЛЫҚ ЗА­УЫТЫ" 070005, ӨСКЕ­МЕН Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 102 941040000097 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1P00003321 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҮЛБІ МЕ­ТАЛ­ЛУРГИ­ЯЛЫҚ ЗА­УЫТЫ" 070005, ӨСКЕ­МЕН Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 102 941040000097 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-08   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
USG5852MAA02 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-04-08 2026-04-08 1.00 USD 1.00 USD   2026-04-08