Қазақша
Жексенбі, 18 Сәуір 2021 ж. 09:1016

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ2C00007417 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-04-02 2040-12-18 1 000.00 KZT     2040-12-18  
KZW100012746 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-31 2021-04-28 100.00 KZT     2021-04-28  
KZW100012738 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-26 2021-09-24 100.00 KZT     2021-09-24  
KZW100012720 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-25 2021-04-21 100.00 KZT     2021-04-21  
XS2317279060 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-03-22 2026-03-22 1.00 USD     2026-03-22  
KZSE00000023 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2021-03-19 2026-03-19 1 000.00 KZT     2026-03-19  
KZ2C00007409 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-19 2026-02-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-02-21  
KZKD00001129 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-03-17 2031-03-17 1 000.00 KZT     2031-03-17  
KZW100012712 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-17 2021-04-14 100.00 KZT     2021-04-14  
KZ2C00007391 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ" АҚ ЕҰ "ҚДБ-ЛИ­ЗИНГ" АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 29/1, ДИП­ЛО­МАТ ҚОНАҚ ҮЙІ Б/О 050940001237 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-16 2031-01-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-01-23  
KZW100012704 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-12 2021-06-11 100.00 KZT     2021-06-11  
KZ2C00007383 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-12 2031-01-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2031-01-19  
KZKD00001111 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-03-10 2035-03-10 1 000.00 KZT     2035-03-10  
KZW100012696 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-03-10 2021-04-07 100.00 KZT     2021-04-07  
KZ2P00007370 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   110940006797 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-09 2035-12-21 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2035-12-21  
KZ1C00011709 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-04   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012688 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-03-03 2021-03-31 100.00 KZT     2021-03-31  
KZ1C00014331 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   210140013345 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-03-03   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZMF00000705 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2021-03-02 2032-12-02 1 000.00 KZT     2032-12-02  
KZ1C00014323 Мем­ле­кеттік емес АҚ   210140021980 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-25   13 736.35 KZT 291.70 KZT      
KZW100012670 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-02-24 2021-03-25 100.00 KZT     2021-03-25  
KZ2P00007362 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-24 2025-02-03 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-03  
KZ1C00008333 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РО­МАШ­ХОЛДИНГ KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   171240006468 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-23   10.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2P00007354 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Тех­но­Лизинг"   100840004834 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-23 2025-02-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-02-02  
XS2294363689 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-02-19 2026-03-17 1.00 KZT 1.00 KZT   2026-03-17  
KZW100012662 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-02-19 2021-08-20 100.00 KZT     2021-08-20  
KZKD00001103 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-02-17 2034-02-17 1 000.00 KZT     2034-02-17  
KZW100012654 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-02-17 2021-03-17 100.00 KZT     2021-03-17  
RU000A102BF7 Ше­телдік АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2021-02-15   1 000.00 RUB 1 000.00 RUB      
KZ1C00006428 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТА­РЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 467023, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 25 961140000212 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-12   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
XS2294363416 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-02-12 2030-12-17 1.00 KZT 1.00 KZT   2030-12-17  
KZ1C00002443 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАЙЫК­ТЕПЛО­ЭНЕР­ГО" 090000, СҚО, ОРАЛ Қ. , ТЭЦ А-НЫ 930540000172 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-10   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012647 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-02-10 2021-03-10 100.00 KZT     2021-03-10  
KZW100012639 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-02-05 2021-05-06 100.00 KZT     2021-05-06  
KZLLP0010218 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210240006722 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-04   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00007301 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОР­ТА­ЛЫҚ КЛИ­НИКА­ЛЫҚ АУРУ­ХАНА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   990340005977 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-03   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014133 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   010140003594 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-02-03   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012621 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-02-03 2021-03-03 100.00 KZT     2021-03-03  
XS2278534099 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ай­на­лыс­та 2021-02-01 2028-02-08 1.00 USD 1.00 USD   2028-02-08  
KZ1C00006931 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ӘУЕЖАЙЫ" 070009, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , БА­ЖОВ К-СІ, 566 991040000402 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-29   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZLLP0010234 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210140037640 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-29   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZLLP0010242 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   210140037639 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-29   1.00 KZT        
KZ1C00006493 Мем­ле­кеттік емес АҚ "УРАЛЬ­СКАГ­РО­РЕМ­МАШ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000032 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-28   50.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012613 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-01-27 2021-02-24 100.00 KZT     2021-02-24  
US900123DC14 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-01-26 2031-06-26 1.00 USD 1.00 USD   2031-06-26  
USY71300AB67 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-01-26 2026-02-10 1.00 USD 1.00 USD   2026-02-10  
KZW100012597 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-01-22 2021-07-23 100.00 KZT     2021-07-23  
KZK100000258 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2021-01-20 2022-01-20 100.00 KZT     2022-01-20  
KZW100012605 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-01-20 2021-02-17 100.00 KZT     2021-02-17  
KZ2P00007347 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   140840024678 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-20 2022-02-20 10 000.00 KZT 10 000.00 KZT   2022-02-20  
XS2291819980 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2021-01-20 2029-01-29 1.00 USD 1.00 USD   2029-01-29  
KZW100012589 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2021-01-15 2021-04-16 100.00 KZT     2021-04-16  
KZ1C00006204 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚОРҒАС" ШЕ­КАРА МАҢЫ ЫН­ТЫ­МАҚТАС­ТЫҚ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" ар­найы эко­номи­калық ай­мағын басқар­ма ком­па­ни­ясы" 041310, АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ПАН­ФИ­ЛОВ А-НЫ, ГО­ЛОВАЦ­КИЙ АУЫЛЫ, ТЕН ИН­ГЕР К-С3, 28 050940007038 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-14   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014307 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   201140029530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-14   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012571 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2021-01-13 2021-02-10 100.00 KZT     2021-02-10  
KZ2C00007300 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-11 2023-12-27 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-12-27  
KZ2C00007318 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-11 2025-12-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-12-16  
KZ2C00007326 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-11 2027-12-06 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-12-06  
KZ2C00007334 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2021-01-11 2030-11-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-11-20  
KZ2P00007297 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200240014008 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-31 2022-12-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-21  
KZMJ00000917 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-12-30 2022-02-09 1 000.00 KZT     2022-02-09  
KZMJ00000925 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-12-30 2022-12-30 1 000.00 KZT     2022-12-30  
KZW100012563 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-30 2021-01-27 100.00 KZT     2021-01-27  
KZAF00000063 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000598 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000606 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000614 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000622 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000630 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000648 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000655 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000663 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000671 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000689 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZMF00000697 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZSF00000055 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZZF00000056 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-12-29 2032-11-29 1 000.00 KZT     2032-11-29  
KZ1C00008036 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-28   10 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00010982 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DIST­RES­SED AS­SETS FUND" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170540016552 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012555 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-12-25 2021-06-25 100.00 KZT     2021-06-25  
KZ1C00014281 Мем­ле­кеттік емес АҚ   201240006327 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007268 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25 2022-01-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-01-19  
KZ2C00007276 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25 2022-01-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-01-19  
KZ2C00007284 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-25 2022-01-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-01-19  
KZ1C00009661 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚТАУ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   961040000764 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-24   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00013499 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Ха­лықара­лық ту­ризм және мей­ман­достық уни­вер­си­теті"   190440033845 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-23   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012548 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-23 2021-01-20 100.00 KZT     2021-01-20  
KZ1C00001015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАСТ" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 134 ҮЙ, 6 ҚАБАТ 060440009840 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-20   1 000.00 KZT 27 300.00 KZT      
KZ1C00002815 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА-ӨНIМ" 010000, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, ЦЕ­ЛИНОГ­РАД А-НЫ, КРАС­НО­ЯР­КА АУЫЛЫ 040440005686 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-20   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007250 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-20 2032-10-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-10-18  
KZW100012530 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-15 2021-01-13 100.00 KZT     2021-01-13  
KZ2C00007235 Мем­ле­кеттік емес АҚ "First He­art­land Jýsan Bank" 010000, АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ КӨШЕСІ, 24 ҮЙ 920140000084 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-15 2025-11-19 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-11-19  
KZ2P00007222 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200340013915 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-15 2023-11-30 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-11-30  
KZ2P00007248 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200640010377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-15 2022-12-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-12-05  
US9092184061 Ше­телдік ЗТ UNIT COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-12-14     291.70 KZT      
KZ2P00007214 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   200840018924 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-14 2025-11-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-11-18  
KZW100012522 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-11 2021-03-12 100.00 KZT     2021-03-12  
KZ2C00007185 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТФ­Банк" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 100 951140000151 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-11 2035-11-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2035-11-01  
KZ2C00007193 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТФ­Банк" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 100 951140000151 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-11 2040-11-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2040-11-01  
KZ2P00007206 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   171040011328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-11 2023-11-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-11-26  
RU000A102K88 Ше­телдік     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2020-12-11 2028-09-28 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2028-09-28  
KZW100012514 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-09 2021-01-06 100.00 KZT     2021-01-06  
KZ1C00006584 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАЗТ­РАН­СГАЗ"   000340002165 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-07   100.00 KZT 291.70 KZT      
XS2264979431 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-12-07 2029-12-08 1.00 KZT 1.00 KZT   2029-12-08  
KZ1C00014265 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   201040036143 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-04   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00003706 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ЖЫ­ЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970340000020 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-02   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00004837 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖА­СЫЛ­ЖЕ­ЛЕК ҚҰРЫ­ЛЫС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940540000191 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-02   100.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00006378 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОҚЖЕТ­ПЕС" ЕМ­ДЕУ-СА­УЫҚТЫ­РУ КЕ­ШЕНІ" 021700, АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ, БУ­РАБАЙ А-НЫ, БУ­РАБАЙ АУЫЛЫ 051040005150 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-02   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012506 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-12-02 2020-12-30 100.00 KZT     2020-12-30  
KZ1C00014240 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   990140001154 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-02   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014257 Мем­ле­кеттік емес АҚ   000940002454 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-12-02   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZX000000583 Мем­ле­кеттік емес Ев­ра­зий­ский Банк Раз­ви­тия 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220 060650007053   ай­на­лыс­та 2020-11-30 2021-12-14 100 000.00 USD 100 000.00 USD   2021-12-14  
KZ1C00014216 Мем­ле­кеттік емес БАҚ   200640016118 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-27   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012498 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-11-25 2020-12-23 100.00 KZT     2020-12-23  
KZ2C00007177 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-25 2021-11-20 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-11-20  
KZ1C00009471 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "С. СЕЙ­ФУЛ­ЛИН АТЫН­ДАҒЫ ҚАЗАҚ АГ­РО­ТЕХ­НИ­КАЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТ" 010011, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 62 070740004377 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-20   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012480 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-11-20 2021-05-21 100.00 KZT     2021-05-21  
KZ2C00007169 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-20 2030-09-29 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-09-29  
RU000A102CL3 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-20 2032-11-20 100 000.00 EUR 100 000.00 EUR   2032-11-20  
RU000A102CK5 Ше­телдік РЕ­СЕЙ ФЕ­ДЕРА­ЦИ­ЯСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ     ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-20 2027-11-20 100 000.00 EUR 100 000.00 EUR   2027-11-20  
KZ1C00000603 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMA­NAT" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   000940001446 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-19   1 000.00 KZT 0.01 KZT      
KZW100012472 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-11-18 2020-12-15 100.00 KZT     2020-12-15  
KZ2C00007144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАРА­ЖЫРА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   021240000409 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-17 2030-09-26 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-09-26  
KZ2C00007151 Мем­ле­кеттік емес АҚ "САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-17 2023-11-02 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2023-11-02  
KZLLP0010119 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   160640006428 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-17   1.00 KZT 291.70 KZT      
US91282CAV37 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-15 2030-11-15 1.00 USD 1.00 USD   2030-11-15  
KZMJ00000891 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-11-13 2022-11-13 1 000.00 KZT     2022-11-13  
XS2251962499 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13 2022-10-22 1.00 KZT 1.00 KZT   2022-10-22  
XS2251962903 Ше­телдік ЗТ "ASI­AN DE­VELOP­MENT BANK" (ADB)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13 2023-01-22 1.00 KZT 1.00 KZT   2023-01-22  
US92556V1061 Ше­телдік ЗТ     ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13   0.01 USD 291.70 KZT      
KZ2C00007110 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13 2025-10-18 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-10-18  
KZ2C00007128 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13 2027-10-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-10-08  
KZ2C00007136 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-13 2030-09-22 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-09-22  
KZ2C00007102 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-12 2027-10-07 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-10-07  
KZW100012464 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-11-11 2020-12-09 100.00 KZT     2020-12-09  
XS2252216937 Ше­телдік ЗТ EURO­PE­AN BANK FOR RE­CONS­TRUC­TI­ON AND DE­VELOP­MENT (EBRD)     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-10 2024-11-12 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-11-12  
KZ1C00014224 Мем­ле­кеттік емес АҚ   080540010396 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-10   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00014232 Мем­ле­кеттік емес АҚ   201040000172 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-10   0.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007094 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-10 2032-09-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2032-09-08  
USP9190NAB93 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-09 2025-11-12 1.00 USD 1.00 USD   2025-11-12  
KZW100012456 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-11-06 2021-02-05 100.00 KZT     2021-02-05  
KZ1C00013564 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "Кон­фесси­яара­лық және өрке­ни­ета­ралық ди­алог­ты да­мыту жөніндегі Н.На­зар­ба­ев ор­та­лығы"   190540023905 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-05   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012449 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-11-04 2020-12-02 100.00 KZT     2020-12-02  
KZ1C00010099 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АТЫ­РА­УМҰНАЙ­ГАЗ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   010640003835 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-03   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZMJ00000909 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-11-03 2022-11-03 1 000.00 KZT     2022-11-03  
KZ1C00011741 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕРТІС" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , КИ­РОВ К-СІ, 35 110640012780 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-02   1 013.80 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007086 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-11-02 2050-05-29 1.00 KZT 1.00 KZT   2050-05-29  
US00206R1023 Ше­телдік ЗТ AT&T IN­CORPO­RATED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-11-02   1.00 USD 291.70 KZT      
KZ2C00007052 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-30 2030-09-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-09-08  
KZ2C00007060 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-30 2027-09-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2027-09-24  
KZ2C00007078 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-30 2030-09-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2030-09-08  
XS2241387500 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-10-30 2025-10-30 1.00 USD 1.00 USD   2025-10-30  
KZLLP0010127 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   150740010606 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-30   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ2C00007045 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-29 2024-10-08 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-10-08  
DE000A283WH1 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-10-29 2036-12-31 1.00 EUR 1.00 EUR   2036-12-31  
KZW100012431 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-10-28 2020-11-25 100.00 KZT     2020-11-25  
KZKD00001095 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2020-10-27 2028-10-27 1 000.00 KZT     2028-10-27  
KZ2C00007037 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­НЫҢ ОР­НЫҚТЫ­ЛЫҚ ҚОРЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170940012405 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-27 2022-10-17 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-10-17  
XS2243631095 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2020-10-26 2099-10-15 1.00 USD 1.00 USD   2099-10-15  
KZLLP0010051 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЭКС­ПЕ­РИМЕН­ТАЛЬ­НЫЙ МА­ШИНОСТ­РО­ИТЕЛЬ­НЫЙ ЗА­ВОД" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940340000808 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-26   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012423 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   ай­на­лыс­та 2020-10-23 2021-04-23 100.00 KZT     2021-04-23  
KZAF00000048 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZAF00000055 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000135 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000325 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000333 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000341 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000358 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000366 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000374 Мем­ле­кеттік Ақмо­ла об­лы­сы әкімдігі   010840002135   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000382 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000390 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000408 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000416 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000424 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000432 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000440 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000457 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000465 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000473 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000481 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000499 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000507 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000515 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000523 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000531 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000549 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000556 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000564 Мем­ле­кеттік ТҮРКІСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   040240002753   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000572 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZMF00000580 Мем­ле­кеттік Қос­та­най об­лы­сы әкімдігі 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZSF00000030 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZSF00000048 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZZF00000031 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZZF00000049 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   ай­на­лыс­та 2020-10-22 2032-09-22 1 000.00 KZT     2032-09-22  
KZW100012415 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-10-21 2020-11-18 100.00 KZT     2020-11-18  
KZLLP0010168 Мем­ле­кеттік емес ЖШС   201040021501 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-19   1.00 KZT 291.70 KZT      
KZ1C00003144 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ПОШТА" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД-Ы, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37-ҮЙ 000140002217 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2020-10-16   1 000.00 KZT 291.70 KZT      
KZW100012407 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2020-10-16 2021-01-15 100.00 KZT     2021-01-15